Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.06.2022

Høyring av frivillig skogvern for Osøyra i Kinn

Som ein del av arbeidet med frivillig skogvern sender vi forslag om vern av Osøyra naturreservat på høyring. Du er velkommen til å sende inn uttale innan 1. september 2022.


30.06.2022

Tilskot til drenering av jordbruksjord - auka tilskotssatsar frå 1. juli 2022

I jordbruksforhandlingane i år blei partane einige om å auke tilskotssatsane til drenering frå 1.juli 2022.


27.06.2022

Mykje nytt i regelverket for økologisk landbruk

Regelverket for økologisk landbruk i EU vart oppdatert i år og frå 25. juni 2022 gjeld regelverket óg i Noreg. Mange av endringane er innstrammingar som gjer at regelverket blir tydlegare. Den økologiske produksjonen skal vere mest mogleg nærprodusert og av økologisk opphav.


23.06.2022

Korleis kompostere vellukka?

Deltakarar frå nabolaget på Landås, Kompostringen, Dyrkbart AS og Bybonden har vore på kurs om kompostering, og kan dele kunnskap vidare med andre som ønskjer å bruke mest mogleg av organisk avfall frå heimen.


20.06.2022

Redusert utslepp av klimagassar frå jordbruket i Vestland

Ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i fylket utan å redusere matproduksjonen. Rapporten viser status og potensiale for reduksjon.


17.06.2022

Kommunen sitt ansvar for matjorda

Ny nasjonal jordvernstrategi stiller krav til kommunane, som har ansvar for enkeltsaker. Kva kan kommunen gjere?


10.06.2022

Ny nettside om klimatiltak i jordbruket

Jordbruket i Vestland har lansert ei ny nettside om klimatiltak i jordbruket. Det er prosjektet Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket som står bak nettsida.


02.06.2022

Viperåd frå bønder og fugleekspertar

Statsforvaltaren i Vestland har vore på vipetur til Sunnhordland og Nordhordland saman med Birdlife Hordaland, kommunar og bønder


25.05.2022

Presentasjon: «Klimagassutslepp frå jordbruk i Vestland- Status og potensiale for reduksjon»

Korleis er det mogleg å redusere klimagassutsleppa i jordbruket i Vestland? NIBIO presenterer resultat frå kartlegging og syner mogelegheiter på nettmøte tysdag 21. juni.


18.05.2022

Fordeling av klima- og miljømidlar for 2022

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2022. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel