Kommunalrett

Oppdatert 02.01.2023

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 20.10.2023

Ny veileder om interkommunalt samarbeid

Kommunene har stor frihet til å inngå samarbeid seg imellom på mange fagområder, og samarbeidet kan også involvere fylkeskommunene. Kommunal- og distriksdepartementet har laget en ny veileder om interkommunalt samarbeid etter reglene i Kommuneloven. Veilederen forklarer hva interkommunalt samarbeid er og redegjør for forskjellige samarbeidsmodeller og mulighetene de gir. 


Publisert 29.09.2023

Lovlighetskontroll: Vedtaket om gratis kollektivtilbud til Stavangers innbyggere er lovlig

Tre kommunestyremedlemmer i Stavanger krevde lovlighetskontroll av vedtaket i sommer. Statsforvalterens konklusjon er at vedtaket er blitt til på lovlig måte.


Publisert 28.09.2023

Nyttig veileder om saksbehandling i folkevalgte organ i kommuner og fylkeskommuner

Har du lurt på hva som er å regne for et formelt møte mellom politikere? Når du kan være inhabil? Eller hvem som kan ta ordet i et kommunestyre? 


Publisert 27.09.2023

Kven kan ikkje veljast som folkevalde til råd og utval?

Det er ikkje alle som kan veljast til å sitte i dei ulike kommunale organa som folkevald, og alle som skal veljast må gje eit skriftleg samtykke. 

Det pågår i desse dagar eit arbeid i kommunane med å avklare kven som skal ta plass i kommunale råd, utval, styrer m.m. Dei nyvalde politikarane i kommunestyret tek mange av desse plassane, men det må fleire til enn dei. Arbeidet skal i hovudsak vere klart til det konstituerande møtet i kommunestyret i oktober.


Publisert 18.09.2023

Ny rettleiar om konstituerande møte i kommunar

Kommunelova har ei rekke føresegner om folkevalde organ og korleis desse skal veljast og setjast saman etter val til nye kommunestyre og fylkesting. Kommunal- og distriktsdepartementet har laga ein ny rettleiar om reglane i kommunelova om konstituerande møte og val til folkevalde organ. 


Publisert 12.04.2023

Lovlighetskontroll: Formannskapet i Stavanger sitt vedtak om mulig avkortning av tilskudd til private barnehager i streik er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til formannskapet i Stavanger av 24.11.22 hvor formannskapet vedtok at kommunen har handlingsrom til å kunne avkorte tilskudd til private barnehager som har vært i streik.


Publisert 31.03.2023

Avviser krav om lovlighetskontroll

Statsforvalteren avviser krav om lovlighetskontroll av Sandnes kommune sitt vedtak om stans av fakturering av tvangsmulkt. Statsforvalteren har kommet til at vi ikke har grunnlag til å lovlighetskontrollere vedtaket truffet av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune.


Publisert 30.03.2023

Lovlighetskontroll: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 i Karmøy kommune er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Karmøy kommunestyre av 13.06.2022, der kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel med en annen arealstrategi enn den som var på høring.


Publisert 31.10.2022

Statsforvalteren foretar ikke lovlighetskontroll- drifts og servicebygg på gravplassen ved Klepp kirke, Klepp kommune

Statsforvalteren har kommet til at det ikke foreligger særlige grunner til å ta denne saken opp til lovlighetskontroll av eget tiltak.


Publisert 19.07.2022

Lovlighetskontroll - Timemodellen er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Time kommunestyre av 02.11.2021, der kommunestyret godkjente bruk av «Timemodellen» for komplekse områder med krav om felles planlegging i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1.