Avgjerder

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.12.2014

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.02.2021

Habilitetssak i Stavanger: Statsforvalteren opprettholder vedtaket

Statsforvalteren slår fast at Stavanger kommunestyres vurderinger rundt habiliteten til folkevalgte som også var tilknyttet styre i kommunale foretak, er basert på saklige og rimelige hensyn, i tråd med formålet bak reglene om habilitet. 


Publisert 28.04.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslår søknad om utgreiing av grensejustering mellom Karmøy og Haugesund

Aksjonsgruppa fastlands-Karmøy tok initiativ til å få utgreidd ei grensejustering av fastlands-Karmøy til Haugesund kommune. Det ønsker ikkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 


Publisert 06.03.2019

Rettleiing og avgjerder om habilitet og inhabilitet

Etikk i kommunalforvaltninga er eit viktig tema som står høgt på dagsorden. Verdiar som openheit, rolleklarleik og etisk medvit er sentrale tema for å sikra innbyggjarane si tillit til kommunane. Fylkesmannen mottek ofte spørsmål knytt til habilitet for medlem i kommunale organ. I kolonna til høgre finn de departementet si rettleiar om reglane om inhabilitet i forvaltningslova og kommunelova, og eksempler på avgjerder frå Fylkesmannen der habilitet er tema.


Publisert 26.02.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at utvikling og sal av tomter er næringsverksemd jf. kommunelova § 51 nr. 2

KMD har handsama klage frå Vindafjord kommune på Fylkesmannen sitt avslag om å godkjenna kommunal lånegaranti til Vindafjord tomteselskap AS. Fylkesmannen sitt avslag vart stadfesta. Departementet gjer i vedtaket ei nærmare vurdering av omgrepet "andre enn kommunen sjølv" etter kommunelova § 51 nr. 1 og "næringsverksemd" i kommunelova § 51 nr. 2.


Publisert 11.06.2018

Fylkesmannen har tatt stilling til om Stavanger bystyre sitt vedtak om plassering av brannstasjon i Lervig er lovleg

Saka blei brakt inn for Fylkesmannen til lovlegkontroll av tre bystyremedlemmer. Fylkesmannen har kome fram til at kommunen si vurdering av dei ulike plasseringsalternativa er lovleg, men understrekar samtidig at spørsmålet må avgjerast endeleg gjennom ein reguleringsprosess.


Publisert 15.12.2015

Fylkesmannen opphevar val av tre arbeidsutval i Stavanger

Årsaka er manglande kjønnsrepresentasjon. Tre bystyremedlemmer sendte inn lovlegklage på bystyret sine vedtak 19. oktober og 23. november 2015.


Publisert 06.11.2014

Sokndal kommune, lovlegkontroll - utskifting av representantskapsmedlem i Dalane Energi i funksjonsperioden

Fylkesmannen har tatt vedtak i Sokndal kommunestyre opp til lovlegkontroll av eige tiltak.


Publisert 24.02.2014

Strand kommune lovlegkontroll – Kva skal til for at eit kommunestyremedlem blir inhabilt pga. engasjement i saka?

Tre kommunestyremedlemmer har sett fram lovlegklage mot kommunestyre si avgjerd om å erklære eit medlem inhabilt pga. stort engasjement i sak knytt til Tau Fort. Fylkesmannen fann ikkje grunn til å oppheve kommunen sitt vedtak.