Ny veileder om interkommunalt samarbeid

Kommunene har stor frihet til å inngå samarbeid seg imellom på mange fagområder, og samarbeidet kan også involvere fylkeskommunene. Kommunal- og distriksdepartementet har laget en ny veileder om interkommunalt samarbeid etter reglene i Kommuneloven. Veilederen forklarer hva interkommunalt samarbeid er og redegjør for forskjellige samarbeidsmodeller og mulighetene de gir. 

Publisert 20.10.2023

Hvilken samarbeidsform som kommunene velger avhenger av kompleksiteten i oppgavene som de skal løse. Veilederen finner du her, og via egen ramme.

Flere samarbeidsformer

Lovlige samarbeidsformer for kommunene jf. Kommuneloven §17-1 er:

• Interkommunalt politisk råd
• Kommunalt oppgavefellesskap
• Vertskommunesamarbeid
• Interkommunalt selskap
• Aksjeselskap
• Samvirkeforetak
• Forening

Kommuneloven omfatter ikke kjøp av varer og tjenester mellom kommuner eller fylkeskommuner, og veilederen fokuserer kun på de tre øverste samarbeidsformene, som er interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap og vertskommunesamarbeid. De andre samarbeidsformene faller utenfor Kommuneloven som veilederen dekker.

Veilederen har noe omtale av annet regelverk som er relevant for interkommunalt samarbeid, for eksempel Forvaltningsloven og Offentlighetsloven, i tilknytning til de ulike samarbeidsformene. 

Lovkrav eller råd?

Et av formålene med veilederen er å vise hva som er lovkrav, hva som er minimumskrav og hva som er veiledende for god praksis innen de ulike samarbeidsformene. Departementet presiserer at råd om god praksis ikke er rettslig bindende, og at det er valgfritt å forholde seg til rådene i veilederen.

Har du spørsmål?

Statsforvalteren har i oppgave å veilede om mulighetene og begrensningene i reglene for interkommunalt samarbeid etter Kommuneloven og IKS-loven. Dersom du ikke finner svar i veilederen eller i regelverket, kan Statsforvalteren i Rogaland hjelpe.

Spørsmål om samarbeid innen områdene som ikke faller inn under Kommuneloven og IKS-loven som aksjeselskap, samvirkeforetak eller regler om offentlig støtte, har Nærings- og fiskeridepartementet ansvaret for. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har fått ansvaret for å veilede om anskaffelsesreglene.

Departementet ønsker tilbakemeldinger

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker å videreutvikle veilederen og inkludere flere tema. Derfor vil de gjerne ha tilbakemeldinger. Departementet vil oppdatere veilederen løpende, og den vil til enhver tid være oppdatert på www.regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.