Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Oppdatert 08.04.2024

I 2021 ble tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring iverksatt. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kompetanseutvikling i egne virksomheter. Midlene kan brukes til å vurdere, planlegge og gjennomføre kompetansetiltak.

Den statlige tilskuddsordningen skal bidra til å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar for arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i fellesskap og i egne virksomheter.

Midlene fra tilskuddsordningen skal støtte tiltak som gir kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeiere gjennomfører kompetansetiltakene i samarbeid og partnerskap med universitet og høgskoler.

Tilskuddsordningen omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgrupper for kompetansetiltakene

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre ansatte i barnehager og skoler, og andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge.

Målgrupper for kompetansetiltakene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er bredere og omfatter i tillegg til barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Melde kompetansebehov

Det er barnehage- og skoleeiere som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Statsforvalteren legger til rette for at behovsmeldingene skal kunne behandles og prioriteres i samarbeidsforum.

Samarbeidsforum prioriterer tiltak

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak tilskuddet skal fordeles til. Dette gjøres ut ifra lokale kompetansebehov. 

Samarbeidsforum skal inkludere representanter for eiere av offentlig og private barnehager og skoler, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høgskoler med geografisk nærhet til regionen, lærerorganisasjonene og KS. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum og utbetaler midlene etter beslutning i samarbeidsforum.

Vis mer


Publisert 22.03.2024

Fordelingen av kompetansemidler 2024 til barnehage- og skoleeiere er klar!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordeling av totalt 191,9 millioner til barnehage- og skolebaserte kompetansetiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling.


Publisert 18.03.2024

191,9 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 191,9 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28,6 millioner av midlene i regional ordning brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.


Publisert 05.10.2023

Tilskudd 2024 til kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken oppfordres til å starte forberedelsene til å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for sine ansatte barnehage-/skoleåret 2024/2025.


Publisert 17.03.2023

214 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 186 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28 millioner brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.


Publisert 02.12.2022

Invitasjon til høringskonferanse 2023

Utdanningsdirektoratet (Udir) inviterer til høringskonferanse om NOU 2022:13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.