Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

I 2021 ble tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring iverksatt. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kompetanseutvikling i egne virksomheter. Midlene kan brukes til å vurdere, planlegge og gjennomføre kompetansetiltak.

Den statlige tilskuddsordningen skal bidra til å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar for arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i fellesskap og i egne virksomheter.

Midlene fra tilskuddsordningen skal støtte tiltak som gir kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeiere gjennomfører kompetansetiltakene i samarbeid og partnerskap med universitet og høgskoler.

Tilskuddsordningen omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgrupper for kompetansetiltakene

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre ansatte i barnehager og skoler, og andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge.

Målgrupper for kompetansetiltakene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er bredere og omfatter i tillegg til barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Melde kompetansebehov

Det er barnehage- og skoleeiere som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Statsforvalteren legger til rette for at behovsmeldingene skal kunne behandles og prioriteres i samarbeidsforum.

Samarbeidsforum prioriterer tiltak

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak tilskuddet skal fordeles til. Dette gjøres ut ifra lokale kompetansebehov. 

Samarbeidsforum skal inkludere representanter for eiere av offentlig og private barnehager og skoler, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høgskoler med geografisk nærhet til regionen, lærerorganisasjonene og KS. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum og utbetaler midlene etter beslutning i samarbeidsforum.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.12.2022

Invitasjon til høringskonferanse 2023

Utdanningsdirektoratet (Udir) inviterer til høringskonferanse om NOU 2022:13 Med videre betydning — Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole.


Publisert 14.10.2022

Nå kan du melde behov for 2023

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan nå melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for barnehage- og skoleåret 2023 - 2024.


Publisert 11.04.2022, Sist endret 08.07.2022

178,4 millioner kroner til kompetansetiltak i barnehager og skoler!

Resultatet av samarbeidsforums behandling av behovsmeldinger i Oslo og Viken er klart, og  mange offentlige og private barnehager, skoler og PPT skal delta i kompetansetiltak som mottar tilskudd for 2022-2023.


Publisert 17.12.2021

Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan nå melde behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling for neste barnehage- og skoleår.


Publisert 12.05.2021

164 millioner kroner til kompetanseutvikling i barnehager og skoler i Oslo og Viken

Gjennom ny tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling er det for 2021 fordelt 164 millioner kroner til tiltak for kollektiv kompetanseutvikling i offentlige og private barnehager og skoler.


Publisert 28.01.2021

Samarbeidsforum og regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken

Som ledd i iverksetting av ny, felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og skole, er det er nå etablert to samarbeidsforum og seks regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken.


Publisert 18.01.2021

Videreutdanning for lærere i barnehage og skole

Lærere som arbeider tett på barn i barnehagen og elever i skolen må ha kompetanse til å følge opp alle på en god måte, være omsorgsfulle, støttende og legge til rette for barn og elevers trivsel og læring.


Publisert 18.01.2021

Retningslinjer for tilskuddsordning og plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjene for tilskuddsordningen. Overordnet plan for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring  i Oslo og Viken, som samarbeidsforum har besluttet, er justert i forhold til retningslinjene og klar til bruk for barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken.


Publisert 11.12.2020, Sist endret 18.01.2021

Midler 2021-2022 til lokal kompetanseutvikling i barnehager, grunnskoler og videregående skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan melde behov for midler til lokal kompetanseutvikling.