214 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Bilde av tre NOU'er

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 186 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28 millioner brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.

Publisert 17.03.2023

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kollektiv kompetanseutvikling i egne virksomheter gjennom et partnerskap med et universitet eller en høgskole.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er for 2023 tildelt til sammen 214,85 millioner kroner som skal brukes til ordningen. Midlene er fordelt og skal brukes slik:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage: kr 95 352 000.                                      Av dette blir 28 millioner brukt til tilretteleggingsmidler til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler: kr 80 929 000
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis: kr 38 570 000

Det er bredt sammensatte samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak midlene skal fordeles til. Tiltakene er basert på behovsmeldinger om lokale kompetansebehov. Regionale arbeidsgrupper har vurdert og innstilt meldingene før samarbeidsforum fatter beslutning om fordeling av midlene. Les mer om ordningen her

Oversikt over tildelinger og tiltak

Vi vil publisere en fullstendig oversikt over tildelinger for 2023 etter at vi har gjort noen finjusteringer av samarbeidsforaenes beslutninger.

Utbetaling av tilskudd 2023

Vi sender utbetalingsbrev og gjør utbetalinger til eiere og universitet/høgskoler i perioden april - juni.

Tilretteleggingsmidler 2023-2024

For kommende studieår er det satt av 28,60 mill. kroner til tilretteleggingsmidler til barnehageeier for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. Tilskudd per ansatt/student er økt til kr 60 000 per studieår. Tildelingskriteriene er endret, og i år åpnes det for at eier/barnehage også kan søke om tilskudd for ansatte i midlertidig stilling. Fast ansatte blir prioritert før midlertidige ansatte.

Det er barnehagens eier eller styrer som søker for ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb. Mer informasjon om tilskuddet og søknadsfrist blir publisert på vår nettside i midten av august.

Har du spørsmål om lokal kompetanseutvikling, tilskuddsordningen eller behovsmelding?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål: sfovkompetanse@statsforvalteren.no

Kontaktpersoner