Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppdatert 08.04.2024

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage, grunnskole eller videregående skole. 

Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped - den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten - bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Om Kompetanseløftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Meld. St.  6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Målet med ordningen er at alle kommuner, fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Oppbygging av Kompetanseløftet

Kompetanseløftet bygges opp gradvis i perioden fram til 2025. Etter det skal det være en varig ordning. I løpet av 2025 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tilstrekkelig kompetanse på de vanligste utfordringsområdene og god inkluderende praksis. Fra 2025 skal Kompetanseløftet bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen i kommuner, fylkeskommuner og hos private eiere.

Tilskuddsordning

Regjeringen prioriterer kompetanseutvikling i barnehager, skoler og de lokale støttetjenestene.

Det er den enkelte kommune som melder behov for midler til Statsforvalteren. For å kunne melde behov i Kompetanseløftet skal fortrinnsvis barnehage, skole og PPT alle være en del av kompetansetiltaket som ønskes igangsatt. Kommunen er ansvarlig for at også private barnehager og skoler inkluderes i tiltaket.

Det er samarbeidsforum i fylkene som behandler behovsmeldingene og beslutter hvilke utviklingstiltak som skal få midler. Samarbeidsforum skal inkludere representanter fra offentlige og private barnehage- og skoleeiere, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høyskoler med geografisk tilknytning til regionen, KS og lærerorganisasjonene. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum.

Vis mer


Publisert 19.01.2024

Videoer fra erfaringskonferansene om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering

Høsten 2023 arrangerte Udir og statsforvaltere fire regionale erfaringskonferanser om arbeidet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.


Publisert 05.05.2023, Sist endret 08.05.2023

Erfaringskonferanser: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer vi til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.

 


Publisert 02.03.2023

Regionale erfaringskonferanser for Kompetanseløftet

Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer erfaringskonferanser om Kompetanseløftet oktober 2023. 


Publisert 22.11.2022

Ny kompetansepakke - Kompetanseløftet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en allsidig kompetansepakke om inkluderende praksis.

Kompetansepakken er gratis og ligger åpent for alle
(med Feide-bruker) som jobber med barn og elever - enten det er i barnehagen, SFO, grunnskolen, videregående skole eller i PP-tjenesten. 


Publisert 12.10.2022

Webinar om inkluderende praksis

Udir og Statped arrangerer webinar om kompetansepakken "Inkluderende praksis" onsdag 2. november. 


Publisert 21.03.2022

Digital konferanse om helhet og sammenheng i statlige kompetansetiltak

Utdanningsdirektoratet og Barne- og familiedirektoratet inviterer til digital konferanse om helhet og sammenheng i statlige kompetansetiltak med særlig vekt på barnevernsreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.