Tilskudd 2024 til kompetanseutvikling i barnehager og skoler

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken oppfordres til å starte forberedelsene til å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for sine ansatte barnehage-/skoleåret 2024/2025.

Publisert 05.10.2023

Kompetansetiltakene skal være forankret i lokalt definerte behov. Midlene skal brukes til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, og fremme kollektive prosesser for profesjonsutvikling. Tiltakene skal gjennomføres i partnerskap mellom barnehage- og/eller skoleeieren(e) og universitet/høgskole.

Ytterligere om hva midlene kan brukes til

Midlene kan brukes til å kartlegge og vurdere kompetansebehov, planlegge, gjennomføre og evaluere kompetansetiltak. Tiltak som igangsettes skal gi kollektiv kompetanseutvikling, også kalt etterutdanning, for ansatte i barnehager, skoler, PPT og andre grupper som er del av «laget rundt barnet».

Hvordan og når skal eiere i Oslo og Viken melde behov for tilskudd?

I Oslo og Viken har vi et eget digitalt system for behovsmeldinger. Behovsmeldingen er et digitalt skjema.

Behovsmeldingen kan gjelde for en enkelt barnehage/skole, kommune/fylkeskommune eller for et nettverk.

Portalen åpner 10. oktober, og arbeidet med selve behovsmeldingen kan starte da.

Frist for ferdigstilling og innsending av meldingen er 1. februar 2024.

Meld behov for tilskudd for inntil tre år

Tilskuddsordningen legger til rette for langsiktighet og forutsigbarhet i arbeid med kompetanseutvikling. Eiere kan derfor melde partnerskapets behov for midler for inntil tre år,

Eiere kan også melde behov for tilskudd for ett eller to år.

Det er også mulig å melde behov for supplerende tilskudd til kompetansetiltak som allerede er igangsatt.

Utfylling av behovsmelding

Det er barnehage- og skoleeier som er ansvarlig for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager og skoler. De ansatte og tillitsvalgte skal være involvert i arbeidet med behovsmeldingen. Universitet, høgskole og/eller nasjonale senter skal også involveres i arbeidet med behovsmeldingen.

Behovsmeldinger skal meldes innenfor den enkelte kompetanseordning, og det skal utarbeides én melding per tiltak.

Når behovsmeldingen gjelder for flere eiere i et nettverk, må en av eierne melde behov på vegne av nettverket og stå som kontaktperson for nettverket.

Barnehage- og skoleeiere i Oslo kan bare melde behov for virksomheter i Oslo.

Barnehage- og skoleeiere i Viken kan kun melde behov for virksomheter i Akershus, Buskerud og Østfold.

Eiere som har barnehager og/eller skoler i andre fylker må gjøre seg kjent med hvordan tilskuddsordningen er organisert der, og melde behov for tilskudd i deres ordninger.

Under fanen «Lenker» finner du tilgang til behovsmelding i vårt digitale meldesystem.

Mer informasjon om tilskuddsordning og kompetanseordninger

For deg/dere som skal melde behov for tilskudd for første gang, eller ønsker mer informasjon om tilskuddsordningen og kompetanseordningene, har vi laget en mer utfyllende informasjon om dette. Du finner denne informasjonen under fanen "Dokumenter".