191,9 millioner til kompetansetiltak i barnehager og skoler i Oslo og Viken!

Samarbeidsfora i Oslo og Viken har besluttet fordelingen av 191,9 millioner til barnehage- og skolebaserte tiltak gjennom tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. I tillegg blir 28,6 millioner av midlene i regional ordning brukt til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.

Publisert 15.03.2024, Sist endret 02.04.2024

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kollektiv kompetanseutvikling i egne virksomheter som er i et partnerskap med et universitet eller en høgskole.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er for 2024 tildelt til sammen 220,5 millioner kroner som skal brukes til ordningen. Midlene er fordelt og skal brukes slik:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage: kr 95 456 000                                       Av dette blir 28,6 millioner brukt til tilretteleggingsmidler til ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler: kr 81 932 000
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis: kr 43 159 000
 

Tildelt fra Udir 2024

Bundet opp fra  2022 og 2023 til utbetaling i 2024 (kr)

Disponiblet til fordeling i 2024 (kr)

Innmeldte    behov 2024 (kr)

Regional ordning*

66 819 200

25 221 129

41 598 071

63 582 769

Desentralisert ordning

81 932 000

22 515 052

59 416 948

72 819 319

Kompetanseløftet

43 159 000

13 750 756

29 408 244

55 641 191

Totalt alle kompetanseordninger

191 910 200

61 486 937

130 423 263

192 043 279

* 28,6 mill. kroner er satt av til tilretteleggingsmidler for studieåret 2024/25.

Det er bredt sammensatte samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak midlene skal fordeles til. Tiltakene er basert på behovsmeldinger om lokale kompetansebehov. Regionale arbeidsgrupper har vurdert og innstilt meldingene før samarbeidsforum fatter beslutning om fordeling av midlene.

Mer informasjon om tilskuddsordningen er publisert i denne saken på vår nettside: Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Oversikt over tildelinger og tiltak

Vi publiserer en fullstendig oversikt over tildelinger for 2024 så raskt som mulig, etter at vi har gjort noen finjusteringer etter samarbeidsforaenes beslutninger.

Utbetaling av tilskudd 2024

Vi sender utbetalingsbrev og gjør utbetalinger til eiere og universitet/høgskoler i perioden mars - juni.

Tilretteleggingsmidler for studieåret 2024/25

For kommende studieår er det satt av 28,6 mill. kroner til tilretteleggingsmidler til barnehageeier for ansatte som utdanner seg til barnehagelærer ved siden av jobb. 

Mer informasjon om tilskuddet, søknadsfrist og tilgang til søkeportalen blir publisert på vår nettside i august.

Har du spørsmål om lokal kompetanseutvikling, tilskuddsordningen eller behovsmelding?

For mer informasjon kan du ta kontakt med oss på denne e-postadressen: sfovkompetanse@statsforvalteren.no 

Kontaktpersoner