Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.06.2023

Gründerhjelparane i Hoppid.no på nettverkssamling

I Fylkesstrategi landbruk for Møre og Romsdal 2023 – 2026 er eit av resultatmåla å få fram fleire og betre forretningsidéar, med gardsbruket som utgangspunkt og nye marknadar som mål. Her er gründerhjelpa Hoppid.no sentrale aktørar.


Publisert 02.05.2023

Frå båsfjøs til lausdriftsfjøs? Innovasjon Norge kan gje støtte til ressursavklaring før investering

Bruk som står framfor vegval om investeringar, kan søke Innovasjon Norge om inntil kr 100 000 i støtte til prosessen med avklaringar, kartlegging og undersøkingar.


Publisert 20.03.2023

Fylkesstrategi landbruk med fokus på verdiskaping og berekraft

Eit verdiskapande og mangfaldig landbruk i heile Møre og Romsdal, basert på berekraftig bruk av lokale ressursar. Dette er det overordna målet i Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal for 2023 – 2026.  


Publisert 10.03.2023

Landbrukskonferansen med fokus på Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvforsyning

Konferansen fann stad fredag 3.mars på Scandic Alexandra i Molde, med heile 156 påmelde. På programmet stod inspirasjonsinnlegg, faginnlegg og politisk debatt. Den raude tråden gjennom dagen var korleis best leggje til rette for eit framtidig berekraftig landbruk i Møre og Romsdal - både klimatisk, økonomisk og ikkje minst sosialt. Konferansen vart gjennomført i samarbeid med Bondelaget og Bonde og Småbrukarlag Møre og Romsdal.


Publisert 31.01.2023

Landbrukskonferansen med fokus på Møre og Romsdal si rolle i auka norsk sjølvsforsyning

Landbrukskonferansen er eit samarbeid mellom Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, og vert arrangert fredag 3. mars i Molde.


Publisert 22.11.2022

Mat får mirakel til å skje

Matgledekonferansen 2022 samla deltakarar frå institusjonar over heile fylket. Felles for alle er at dei ønskjer å bli enda betre på å tilby gode måltid og måltidsglede til sine bebuarar.


Publisert 12.10.2022

Inspirerer til mat- og måltidsglede for eldre

Matgledekorpset er no ute og besøker institusjonar i Møre og Romsdal som ynskjer å jobbe med matglede for eldre.


Publisert 26.09.2022

Ny søknadsrunde for mentorordninga i landbruket

Er du ny bonde kan du søkje om å få delta i mentorordninga til Norsk Landbruksrådgiving. Tilbodet er gratis. Søknadsfrist er 1.desember. 


Publisert 07.09.2022

Stor interesse for besøk av Matgledekorpset

Heile 19 sjuke- og aldersinstitusjonar i Møre og Romsdal har søkt om å få besøk av Matgledekorpset i haust. Auka mat- og måltidsglede til eldre er eit viktig satsingsområde for mange institusjonar.


Publisert 29.06.2022

Brennande hjarte for eldres matglede

Mat og måltid har vore viktig for mennesket til alle tider, og i alle kulturar. Måltida er ein felles samlingsarena for familie, venner, skule, arbeidsplass, høgtid, fest og sorg – ved livets mange hendingar.