Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje mestring, utvikling og trivsel. Statsforvaltaren si hovudoppgåve er å legge til rette og rettleie kommunane og næringa.

Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt til garden, livet og arbeidet der.

Dei viktigaste tenesteområda for Inn på tunet (IPT) er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering, og helse og omsorg. IPT-garder kan også tilby tenester innan integrering, kriminalomsorg og førebygging. 

Statsforvaltaren sin rolle

Statsforvaltaren skal synleggjere Inn på tunet som aktuelt tiltak innanfor arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er av Landbruksdirektoratet tildelt eit pilotprosjekt i Inn på tunet løftet 2 for 2020 - 2022. Prosjektet skal kartlegge mogelege barrierar for val og kjøp av Inn på tunet (IPT) -tenester, med spesielt fokus på vidaregåande elevar og ungdom som har rett på vidaregåande opplæring.

Helsefremjande

Forsking viser at tidleg innsats og tilgang på alternative lærings- og omsorgstilbod kan gje helsefremjande effekt og redusert kjensle av einsemd, auka motivasjon og meistring, samt sosial og personleg utvikling for brukarane gjennom auka sosial kontakt, fysisk aktivitet og redusert stress.

Landbruket kan via IPT vere ein ressurs for kommunane og storsamfunnet innan arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet. IPT er blant anna nemnd som eit relevant tilbod i «Demensplan 2020» , i «Leve hele livet. Regjeringa sin strategi for god psykisk helse 2017-2022» og i "Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024)".  Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2018 revidert rettleiar for «Grønt arbeid», som er eit arbeidstilbod på gard i regi av NAV for menneske med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblem.


Publisert 07.02.2023

Informasjonsfilm om Inn på tunet som arena for læring og meistring

– Den største forskjellen Inn på tunet gir meg, er mestringsfølelse. Den veks og vert større år for år, seier Tore Vangen. No går han på vidaregåande skule. Heilt sidan 4. klasse har han hatt ein skuledag i veka hos Inn på tunet-tilbydar Stall Stølan.


Publisert 09.01.2023

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Kunnskap om Inn på tunet-tilbodet, økonomi, fagleg kvalitet og nærleik til garden er viktige moment for at Inn på tunet skal vere aktuelt i vidaregåande opplæring. 


Publisert 27.10.2022

Vellukka fagdag for Inn på tunet-tilbydarar

Gardbrukarar som tilbyr, eller ynskjer å tilby, Inn på tunet-tenester i Møre og Romsdal har vore samla til ein fagdag. Både oppvekstreforma og behov for godkjende lærebedrifter var tema denne dagen. 


Publisert 06.10.2022

Velkommen til Inn på tunet - uka!

Har dykk behov for tilpassa tilbod som gir mestring, utvikling og trivsel for menneske i alle aldre?
I Inn på tunet-uka kan du få innsikt i mogelegheitene Inn på tunet kan gi.


Publisert 31.08.2022

Økonomi, kjennskap og tilgjengelegheit er utfordringar for «Inn på tunet» i vidaregåande opplæring

Ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane syner at mange opplever Inn på tunet (IPT) som dyrt og lite tilgjengeleg. Men dei skulane som nyttar seg av Inn på tunet-tenester har positive erfaringar og tilbakemeldingar.


Publisert 19.05.2022

Kva må til for auka bruk av Inn på tunet i vidaregåande opplæring?

Dette spørsmålet skal ei kartlegging hos dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal prøve å gje svar på.


Publisert 11.05.2022

Inn på tunet-veka (veke 45)

Sett av veke 45 til å lære av erfaringane frå Inn på tunet-løftet og arbeidet i dei utvalde pilotfylka.


Publisert 18.11.2021

Inn på tunet-skulen

Inn på tunet skulen (IPT-skolen) er eit gratis nettkurs. Det skal gi ei grunnleggjande forståing av kva Inn på tunet er. Du får og lære kva for moglegheiter som ligg i ei Inn på tunet-verksemd, og kva som er krava for å etablere verksemda.


Publisert 12.11.2021

Nytt e-læringskurs om demensomsorg for Inn på tunet-tilbydarar

Målet med e-læringskurset er at Inn på tunet-tilbydarar skal vere førebudd og ha en grunnleggande kompetanse om demensomsorg og vere attraktive leverandørar av teneste til kommunane. 


Publisert 09.08.2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har eit sterkt engasjement for Inn på tunet.

– Inn på tunet formidlar omsorg på ein litt annan måte, sa Bollestad under eit besøk på Bøen gard på Sunnmøre. Her fekk statsråden ei orientering om status for pilotprosjektet i Inn på tunet-løftet i Møre og Romsdal.