Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.03.2016

Innlegg nettverkssamling Molde 3. og 4. mars

Påfyll, erfaringsdeling, inspirasjon og nye gründerordningar var stikkord for årets hoppid.no/nettverkssamling. Nær hundre deltakarar frå lokal landbruksforvaltning, landbruket sine organisasjonar og hoppid.no-kontora var på samlinga i Molde 3.-4. mars. Følg lenke for å finne innlegga frå samlinga.


Publisert 17.03.2016

Ekstra tilskot til driftsbygningar bygde av tre

Frå 2016 er det innført eit ekstra investeringstilskot på inntil kr 50.000 ved bruk
av tre som byggemateriale i driftsbygningar i landbruket.


Publisert 08.03.2016

Landbruks- og matministeren besøkte Ørsta

Den 26. februar arrangerte Ørsta kommune saman med Ørsta næringskontor, lokale bondelag og politiske parti Landbrukskonferansen 2016 i Kulturhuset i Ørsta. «Vestlandsbonden» var tema for dagen,  og landbruks- og matminister Jon Georg Dale var hovudgjest på konferansen. I tillegg til ministeren deltok også leiar i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, 2. nestleiar i Norges Bondelag Brita Skallerud, Kristin Sørheim frå NORSØK på Tingvoll og stortingsrepresentant Jenny Klinge med innlegg om vestlandsbonden.


Publisert 17.02.2016

Konferansen "Bonden trengs"

Bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og fylkesmannen inviterer til konferansen "Bonden trengs" 4. mars i Molde. Konferansen har eit variert program med innslag frå både forskarar, rådgivarar, politikarar og bønder.


Publisert 29.10.2015

Prosjekt medverka til stabil svineproduksjon

Nortura har nyleg avslutta eit treårig prosjekt der målet var å auke smågrisproduksjonen i Møre og Romsdal. Målet med prosjektet var å rekruttere mellom fem og ti nye smågrisprodusentar i fylket og i tillegg rekruttere slaktegrisprodusentar. Dermed kunne den produserte smågrisen også fôrast fram i fylket.


Publisert 01.10.2015

Bærbedrift fekk årets bygdeutviklingspris

Skåla Bær AS i Molde er tildelt Bygdeutviklingsprisen 2015 i Møre og Romsdal. Prisen er på 50 000 kroner. I tillegg går Skåla Bær vidare i konkurransen om den nasjonale bygdeutviklingsprisen. Prisen vart delt ut under Dyregoddagane i Batnfjorden i starten av september 2015.


Publisert 08.09.2014

BU-prisen 2014 til Gjøra Bygdeutvikling

Under Dyregoddagane 2014 i Gjemnes delte Innovasjon Norge ut bygdeutviklingsprisen til Gjøra bygdeutvikling i Sunndal. Gjøra bygdeutvikling har stått for mobilisering i bygda. Dei har m.a. redda butikken som Coop la ned, noko som skapte kraftig mobilisering av både folk og kapital.


Publisert 08.08.2014

Møtestad for nyskapande –

«Vestlandsk Vidsyn» er ein konferanse for politikarar regionalt og lokalt, frivillige lag og organisasjonar, samfunnsplanleggjarar, næringsutviklarar, prosjektleiarar, bedriftsleiarar og forskarar.

Ny påmeldingsfrist er 1. september 2014


Publisert 30.06.2014

Meir offensive framtidshaldningar på Nordmøre

Prosjektet «Mjølkas framtid på Nordmøre» har foregått i perioden 2011 -2014, og har skapt meir offensive haldninger og aktive val hos melkeprodusentane. Dette er eit av punkta i konklusjonen etter endt prosjekt.

 


Publisert 27.11.2012

Kan fjøset bli heimebakeri og låven selskapslokale?

Dei gamle bygningane på garden representerer eit potensiale for næringsutvikling. Fylkesmannen viser på ei eiga nettside åtte gode eksempel på bygningar som har fått ny bruk. Her kan du finn inspirasjon og gode idèar til kva du kan gjere om du har ein driftsbygning ståande ubrukt.