Bruk av tre

Romsdal Videregående skole i Molde er bygd i tre.
Romsdal Videregående skole i Molde er bygd i tre. Foto: Espen A. Istad // STUDIO ISTAD.

Statsforvaltaren skal bidra til auka bruk av tre som bygningsmaterial. Oppdraget har vi fått frå Landbruks- og matdepartementet.

Tre er fornybart, miljøvennleg og framtidsretta. Som byggematerial er tre allsidig og raskt å bygge med. Dessutan er trematerial konkurransedyktige både økonomisk, miljømessig og i mange tilfelle også teknisk.

Prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal skal bidra til å auke bruken og kompetansen om tre som bygningsmateriale. Tredrivaren skal også bidra til auka verdiskaping hos trebasert industri. 

Prosjektet er oppretta av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i eit samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, Arkitektforeininga, Skognæringsforum og Trefokus.


Publisert 28.02.2024

Utlysing av midlar til klimavennlege offentlege bygg - ny frist 1.5.2024

Ynskjer din kommune at bygg-, anlegg- og eigedomssektor tek større omsyn til miljø og berekraft? Har kommunen ambisjonar om sirkulære løysingar for bygg og eigedom? Då kan kommunen søke om støtte på inntil kr 40 000 til utgreiing, forprosjekt, kurs eller studieturar.


Publisert 13.11.2023

Studentstipend til smart bruk av tre i Møre og Romsdal

Er du student og planlegg å skrive ei oppgåve om bruk av tre? Vel du ei oppgåve i samarbeid med trebaserte næringar i Møre og Romsdal, kan du søke om kr 10  000 frå Tredrivar-prosjektet i Møre og Romsdal.


Publisert 21.03.2023

Gjer tresøppel om til designmøblar

Med stipend frå Tredrivaren i Møre og Romsdal fekk masterstudent Olav Engelstad eit bidrag til å forske på korleis vi kan nytte «avkapp» frå treindustrien til å lage designmøblar.


Publisert 05.01.2023

Kan naturmaterial verke positivt på helsa?

Det finst fleire teoriar om korleis naturmaterial kan verke positivt på folk si helse. Tredrivaren i Møre og Romsdal har tatt initiativ til eit tverrfagleg nordisk nettverk for å undersøke teoriane.


Publisert 10.10.2022

Studentstipend til smart bruk av tre i Møre og Romsdal

Er du student og planlegg å skrive ei oppgåve om bruk av tre? Vel du ei oppgåve i samarbeid med trebaserte næringar i Møre og Romsdal, kan du søke om kr 10  000 frå Tredrivar-prosjektet i Møre og Romsdal.


Publisert 06.10.2022

Meir bruk av tre i offentlege bygg - søk om midlar til kommunen sine prosjekt!

Ønsker din kommune å bruke meir tre i byggeprosjekt? Kanskje de også har ambisjonar om sirkulære løysingar? Då kan de søke om støtte og få inntil 40 000 kroner som de kan nytte til utgreiing, forprosjekt eller studieturar.


Publisert 22.03.2022

Film om trebyggeri i Møre og Romsdal

Tredrivaren i Møre og Romsdal har laga film om tredrivarsatsinga i fylket. Målet er å vise fram gode byggeprosjekt der tre spelar hovudrolla.


Publisert 14.03.2022

Konferansen Landbruksbygg i tre

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer konferansen "Landbruksbygg i tre" på Bårdhaug Herregård, Orkanger, 25. mars.


Publisert 12.10.2021

Made by Wood - Stopp 11 på Designers' Saturday

Den 10. - 12. september vart det opna mange dører i Oslo for alle som ville sjå det siste og beste innan møblar, belysning, tekstil, kjøken og golv.


Publisert 24.06.2021, Sist endret 23.07.2021

Meir bruk av tre i offentlege bygg - Utlysing av midlar til nybygg eller rehabiliteringsprosjekt med meir bruk av tre

Statsforvaltaren oppmodar kommunane til å bygge i tre. No kan kommunane søke om økonomisk støtte til nybygg eller rehabiliteringsprosjekt med utvida bruk av tre som byggemateriale.