Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


Publisert 22.05.2024

Statsforvalteren fremmer innsigelse til reguleringsplan for FYST Rondevegen og Spidsbergseter hotell i Ringebu kommune

Statsforvalteren er opptatt av å sikre villreinen som er en trua ansvarsart for Norge. Hovedkonklusjonen fra arbeidet med kvalitetsnormen for villrein er at tilstanden er dårlig i flere sentrale villreinområder, bl.a. i Rondane. Menneskelig ferdsel er en av hovedutfordringene. De to reguleringsplanene foreslår endringer som vil gi betydelig økt overnattingskapasitet.


Publisert 08.05.2024

Mekling om reguleringsplan for Birkenåsen førte frem

Det ble meklet om regulerinsplan for Birkenåsen i Åmot kommune. Meklingen var mellom Statsforvalteren og Åmot kommune. Tema for meklingen var villrein og fritidsbebyggelse. Meklingen førte frem.


Publisert 16.06.2023

Klagene på reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove førte ikke frem

Både privatpersoner, vel og organisasjoner påklaget Lillehammer kommunes reguleringsvedtak om ny E6-trase. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planvedtaket er dermed endelig.


Publisert 07.02.2023

Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.


Publisert 04.04.2022

Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6: Statsforvalteren i Innlandet krever at konsekvensene blir tydeligere

Planforslaget med mulige veiløsninger for ny E16 ved Kongsvinger mot E6, er pr. nå ikke grundig nok utredet til å rangere de ulike alternativene. På det grunnlag har Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse.


Publisert 03.02.2022

Innsigelse mot veiplan opprettholdes – mener planen ikke sikrer mot 200- års flom

Statsforvalteren opprettholder innsigelse til reguleringsplanen for RV 3 Evenstad – Imsroa i Stor-Elvdal. Statsforvalteren mener at reguleringsplanen ikke tilfredsstiller kravene i risiko- og sårbarhetsanalysen når det gjelder vurdering av uønsket hendelse «Flom – veg oversvømmes».


Publisert 02.02.2022

Mekling mellom Statsforvaltaren i Innlandet og Nord-Fron kommune om reguleringsplan for Holslågrenda, Skåbu

Det blei gjennomført meklingsmøte 2. februar etter at Statsforvalteren fremma motsegn til planen ved høyring i haust. Motsegna var i hovudsak grunngjeve med at planlagt utbygging kom for nær seterstulen på Holslåsetrin. I tillegg blei det lagt vekt på landskapsomsyn og at planen braut med føresetnader i vedteke kommuneplan.


Publisert 09.09.2021

Omsynet til setring gjev grunnlag for motsegn mot reguleringsplan

Statsforvaltaren har motsegn til reguleringsplan for Holslågrenda i Nord-Fron kommune fordi vi meiner forslaget til planen vil gjere det vanskeleg for seterdrifta i området. Utbygginga bryt også med ein nyleg vedteken arealdel til kommuneplanen.


Publisert 06.09.2021

Flere innsigelser til reguleringplaner for E6 Roterud – Storhove med avlastningsvei

Statsforvalteren er enig i de hovedgrep som er nye etter kommundelplanene som ble vedtatt i 2013 og 2018, men mener at det gjenstår en god del arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt.


Publisert 05.07.2021

Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.