Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6: Statsforvalteren i Innlandet krever at konsekvensene blir tydeligere

Planforslaget med mulige veiløsninger for ny E16 ved Kongsvinger mot E6, er pr. nå ikke grundig nok utredet til å rangere de ulike alternativene. På det grunnlag har Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.04.2022

Nye Veier har utarbeidet forslag til kommunedelplan for E16 Kongsvinger-E6. Styret for interkommunalt plansamarbeid E16 vedtok i møte 11. januar å legge ut planen til høring.

Statsforvalteren har nå uttalt seg til planforslaget, og vurderer at det er lagt ned et omfattende arbeid som gir et godt kunnskapsgrunnlag. Det knytter seg imidlertid usikkerhet til utredningene da planforslagene kun båndlegger korridorer, og ikke viser valg av veitrase. Statsforvalteren vurderer at plandokumentene på nåværende tidspunkt ikke gir et godt nok grunnlag til å foreta en rangering av alternativ.

Det er utarbeidet planforslag for tre hovedkorridorer, med totalt 10 planalternativ:

  • A-alternativene mellom Slomarka og Gardermoen
  • F-alternativet mellom Slomarka og Nybakk langs dagens trasé
  • C-alternativene frå Nybakk til Kongsvinger i ny trasé
Kartutsnitt som viser foreslåtte vei-alternativer

For at Statsforvalteren skal kunne anbefale en korridor, må konsekvensene av framtidig vei synliggjøres bedre når det gjelder nasjonale interesser innen våre fagområder. Likeledes mener vi at regional utvikling og virkninger for dagens E16 må tillegges vekt, slik at veiprosjektet samla sett bidrar til en ønsket utvikling og gir positive ringvirkninger for berørte kommuner. Statsforvalteren anbefaler blant annet på det grunnlag at et alternativ innenfor F-korridoren optimaliseres og utredes videre. 

Statsforvalteren har på flere på punkter sammenfallende interesser med Innlandet fylkeskommune og Statens Vegvesen. Dette er blant annet knyttet til utredning og konsekvenser for berørte lokalsamfunn.

Samordning av statlige innsigelser

Veiutbyggingsprosjektet E16 Kongsvinger-E6 er et omfattende prosjekt som berører innbyggere og samfunnsutvikling i fire kommuner og to fylker. Det er derfor mange samfunnshensyn som skal veies opp mot hverandre der det er konflikt.

Samordningen mellom statlige myndigheter har foregått parallelt med prosessen. Dette har skjedd i samarbeid mellom Statsforvalterembetene i Innlandet og Oslo og Viken.

Geografisk berører planforslaget nasjonale interesser noe ulikt i fylkene. Det er derfor noe ulikt på innslag for innsigelser når det gjelder utredningsgrunnlag og planbestemmelser.

De trafikale virkningene for sideveisnettet og konsekvensene for hensynet til barn og unge, vil blant annet bli sterkere berørt i Innlandet. Likeledes legger planforslaget opp til å gjenbruke mer av eksisterende trase i Viken enn i Innlandet. Miljøverdier, klima og jordvern er sentrale verdier som blir noe ulikt berørt i de to fylkene og innenfor de ulike traseforslagene.