Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


17.01.2022

Høring - Frivillig vern av skog - Vassfaret naturreservat og omgjøring av Indre Vassfaret landskapsvernområde

Et forslag om vern av 21 831 dekar skog i Vassfaret er nå sendt på høring. Arealet ligger innenfor Indre Vassfaret landskapsvernområde, og foreslås nå vernet som naturreservat, kalt Vassfaret naturreservat. Du kan gi dine innspill innen 20. april 2022.


10.12.2021

Høring - Forslag om vern av Rykkhustjønnin naturreservat

Statsforvalteren legger med dette ut forslag til vern av Rykkhustjønnin naturreservat i Sør-Fron kommune på høring.


06.12.2021, Oppdatert 06.12.2021

Webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern

NIBIO arrangerte 25. november og 1. desember webinar om kartbasert kunnskapsgrunnlag for jordvern.


I et brev fra landbruks- og matdepartementet til fylkesmennene i 2018 ble det presisert at:
Dersom en må veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.
I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.


03.12.2021

Full fart framover i Sør-Østerdalen

Sør-Østerdal er som region langt framme i skoa, og de viser veien videre. Offensivt klimasamarbeid, solcellekraft og omstilling som er drevet av de digitale mulighetene skal være med på å ta kommunene inn i framtida.


03.12.2021

Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.


29.10.2021

Oppstart av verneprosesser

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 14 områder.


01.10.2021

Revidert rundskriv om dispensasjon

Stortinget vedtok tidligere i år en mindre lovendring i dispensasjonsbestemmelsen. Statsforvalteren har nå revidert rundskrivet til kommunene.


23.09.2021

Oppstart av verneprosess - Rykkhustjønna naturreservat, Sør-Fron

Statsforvalteren starter med dette opp arbeid med vern av Rykkhustjønna naturreservat.


17.09.2021

Grønt lys for telemast på Raknerud

Klage på dispensasjon til oppføring av basestasjon på Raknerud i Gran kommune, er nå behandlet av Statsforvalteren. I klageavgjørelsen stadfester Statsforvalteren kommunens dispensasjon. 


09.09.2021

Omsynet til setring gjev grunnlag for motsegn mot reguleringsplan

Statsforvaltaren har motsegn til reguleringsplan for Holslågrenda i Nord-Fron kommune fordi vi meiner forslaget til planen vil gjere det vanskeleg for seterdrifta i området. Utbygginga bryt også med ein nyleg vedteken arealdel til kommuneplanen.


06.09.2021

Flere innsigelser til reguleringplaner for E6 Roterud – Storhove med avlastningsvei

Statsforvalteren er enig i de hovedgrep som er nye etter kommundelplanene som ble vedtatt i 2013 og 2018, men mener at det gjenstår en god del arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt.


20.07.2021

Telemast i Gran satt på vent

Gran kommune innvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til å oppføre telemast med tilhørende utstyrshytte. Statsforvalteren besluttet at kommunen sitt vedtak ikke skal iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet.


16.07.2021

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer har ført til pålegg, tvangsmulkt og gebyr fra kommunen. Etter klage fra de berørte har Statsforvalteren gjort endringer i kommunens vedtak som betyr at deler av saken må behandles på nytt.


13.07.2021

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove

I forbindelse med bygging av E6 Roterud – Storhove søker Nye Veier AS om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Vingnestunnelen).


05.07.2021

Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.


02.07.2021

Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for fem områder. 


22.06.2021

Får innsyn i personalsak

Ordføreren i Lesja kommune fikk avslag på sitt krav om innsyn i personalsaken mot kommunedirektøren i Dovre. Statsforvalteren omgjør Dovre kommune sitt avslag og innvilger delvis innsyn.


18.06.2021

Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.


10.06.2021

Sluttstrek i sak fra 2006

Lillehammer kommune ga i 2006 byggetillatelse for fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Boligen ble bygget utover det kommunen hadde gitt tillatelse til. Dette ga kommunen ikke dispensasjon for i ettertid, noe hytteeieren påklaget til Statsforvalteren. 


09.06.2021

Enighet om løsning for campingplass på Dombås

Dovre kommune og Statsforvalteren kom gjennom mekling til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel