Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


18.06.2021

Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.


10.06.2021

Sluttstrek i sak fra 2006

Lillehammer kommune ga i 2006 byggetillatelse for fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Boligen ble bygget utover det kommunen hadde gitt tillatelse til. Dette ga kommunen ikke dispensasjon for i ettertid, noe hytteeieren påklaget til Statsforvalteren. 


09.06.2021

Enighet om løsning for campingplass på Dombås

Dovre kommune og Statsforvalteren kom gjennom mekling til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.


27.05.2021

Telia får nei til basestasjon i Gran

Telia ønsker å forbedre dekningen i Gran, men kommunen ga ikke dispensasjon til basestasjon ved Sølvsberget. Vedtaket ble klaget inn til Statsforvalteren, som nå har stadfestet kommunens avslag.


26.05.2021

Endelig avslag for utedo i Øyerfjellet

I fjor høst behandlet Statsforvalteren en klagesak om utedo i byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Kommunen avslo søknaden fordi dispensasjonsvilkårene ikke var oppfylt. Statsforvalteren konkluderte imidlertid med at vilkårene var oppfylt og opphevet vedtaket. Nå er kommunens nye vedtak klaget inn til Statsforvalteren.


06.05.2021

Hva skjer med 25 000 kubikk masser på Fagstadmyra i Lillehammer?

Før det eventuelt gis tillatelse til å håndtere massene på Fagstadmyra, må naturmangfold og støy utredes nærmere. Dette konkluderer Statsforvalteren med i sin klageavgjørelse.


09.04.2021

Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune fortsetter vårens webinarserie. Tema denne gangen er «Erfaringer fra klagesaksbehandlingen». 


23.03.2021

Mekling om detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark førte ikke fram

Ringsaker kommune ønsker å åpne for etablering av Biltema på næringsareal langs E6, et forslag som er møtt av innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen


18.03.2021

Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Interesseorganisasjonen Motvind Nord-Odal har bedt Statsforvalteren om å omgjøre sitt vedtak i vindkraftsaken på Songkjølen og Engerfjellet. Saken var til klagebehandling hos Statsforvalteren i 2019, men Motvind var ikke en av klagerne den gangen.


18.03.2021

Departementet har godkjent byplanen for Lillehammer med noen endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for endring i definisjon av varehandel og setter grense for videre utbygging på Strandtorget. Dermed er byplanen godkjent med noen endringer.


06.02.2021

Ringsaker Handelspark og varehandel

Statsforvalteren mener at etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark vil føre til en uheldig utvikling i Hamar-regionen, åpne for mer etablering av handel langs hovedfartsårer og bidra til utarming av eksisterende tettsteder.


02.02.2021

Flere klagesaker, men kortere saksbehandlingstid

Her er en oversikt over klager på plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2020. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.


13.11.2020

Fylkesmannen mener utedo kan bygges - kommunen avgjør

En gardbruker begynte sommeren 2019 å sette opp utedo ved naustet sitt i Øyerfjellet. Da kommunen ble kjent med dette, ble han bedt om å søke i etterkant, siden den lå innenfor byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Søknaden fikk avslag. Gardbrukeren klaget, men kommunen opprettholdt sitt syn. Saken havnet derfor hos Fylkesmannen.


26.10.2020

Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.


19.10.2020

Løsning i jernbanemeklingen mellom Hamar kommune og Bane NOR

Partene i jernbanemeklingen kom i dag frem til en løsning. Kompromisset sikrer at Hamar kommune kan komme videre med sitt behov for å utvikle byen og trekke til seg etableringer, og Bane NOR kommer videre med sitt overordnede prosjekt, å utvikle jernbanetilbudet.


15.10.2020

Rundskriv om dispensasjon

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.


30.09.2020

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer

I forbindelse med bygging av E6 Storhove – Øyer søker Nye Veier AS om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Fåbergtunnelen).


15.09.2020

Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.


28.08.2020

Jernbane-meklingen fortsetter

Partene i meklingen om dobbeltspor gjennom Hamar har blitt enige om et nytt møte. Etter et lengre meklingsmøte i dag, ble Bane NOR og Hamar kommune enige om å gå i ny dialog.

 


26.08.2020

Ingen lovlighetskontroll av uteområde i Nordre Ål

Fylkesmannen finner ikke at det foreligger særlige grunner for slik kontroll. Lillehammer kommunestyre vedtok 26. mars 2020 å omregulere et uteområde i Nordre Ål fra grøntområde til boligformål. Flere beboere ønsker ikke dette og har bedt Fylkesmannen om å foreta lovlighetskontroll av vedtaket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel