Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


06.02.2021

Ringsaker Handelspark og varehandel

Statsforvalteren mener at etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark vil føre til en uheldig utvikling i Hamar-regionen, åpne for mer etablering av handel langs hovedfartsårer og bidra til utarming av eksisterende tettsteder.


02.02.2021

Flere klagesaker, men kortere saksbehandlingstid

Her er en oversikt over klager på plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2020. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.


12.01.2021

Høring av vern av 7 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 7 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 12. mars 2021.


13.11.2020

Fylkesmannen mener utedo kan bygges - kommunen avgjør

En gardbruker begynte sommeren 2019 å sette opp utedo ved naustet sitt i Øyerfjellet. Da kommunen ble kjent med dette, ble han bedt om å søke i etterkant, siden den lå innenfor byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Søknaden fikk avslag. Gardbrukeren klaget, men kommunen opprettholdt sitt syn. Saken havnet derfor hos Fylkesmannen.


26.10.2020

Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.


19.10.2020

Løsning i jernbanemeklingen mellom Hamar kommune og Bane NOR

Partene i jernbanemeklingen kom i dag frem til en løsning. Kompromisset sikrer at Hamar kommune kan komme videre med sitt behov for å utvikle byen og trekke til seg etableringer, og Bane NOR kommer videre med sitt overordnede prosjekt, å utvikle jernbanetilbudet.


15.10.2020

Rundskriv om dispensasjon

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.


30.09.2020

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer

I forbindelse med bygging av E6 Storhove – Øyer søker Nye Veier AS om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Fåbergtunnelen).


15.09.2020

Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.


28.08.2020

Jernbane-meklingen fortsetter

Partene i meklingen om dobbeltspor gjennom Hamar har blitt enige om et nytt møte. Etter et lengre meklingsmøte i dag, ble Bane NOR og Hamar kommune enige om å gå i ny dialog.

 


26.08.2020

Ingen lovlighetskontroll av uteområde i Nordre Ål

Fylkesmannen finner ikke at det foreligger særlige grunner for slik kontroll. Lillehammer kommunestyre vedtok 26. mars 2020 å omregulere et uteområde i Nordre Ål fra grøntområde til boligformål. Flere beboere ønsker ikke dette og har bedt Fylkesmannen om å foreta lovlighetskontroll av vedtaket.


18.08.2020

Slipper å rive gjødselkum i Øyer

Fylkesmannen har behandlet klage på pålegg om riving av gjødselkum i Øyer kommune. Klagen gjaldt også ilagt tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Fylkesmannen opphever pålegget om riving og ilagt tvangsmulkt. Overtredelsesgebyret ble opprettholdt, men redusert. 


28.07.2020

Fylkesmannen opphever Øystre Slidre kommunes vedtak om å tillate bygging av 250 meter trillestig

Kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanen og tillatt bygging tilrettelagt for rullestolbrukere.


14.07.2020

Klage på reguleringsplan for Margarinfabrikken, Lillehammer førte ikke frem

Klager mente at kommunen tillot for høye bygninger på planområdet. Fylkesmannen kom frem til at Lillehammer kommune har hatt et overordnet mål om fortetting, og at reguleringsplanen er i tråd med dette.


07.07.2020

Anbefaler å flytte grensen mellom Øyer og Lillehammer

Fylkesmannen har oversendt saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der vi anbefaler at kommunegrensen endres i tråd med innbyggerinitiativet.


03.07.2020

Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet

Randsfjordsambandet skal oppgraderes med ny elektrifisert ferje. Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen søker om tillatelse til å gjennomføre nødvendige arbeider med nye kaianlegg på Tangen og Horn, samt bussholdeplass som grenser til kaianlegget på Horn.


26.06.2020

Innlandsstrategien gir grunnlag for fremtidsrettet utvikling

Fylkesmannen slutter seg i store trekk til Innlandsstrategien for Innlandet 2020-2024 som  har vært på høring. Vi mener at Innlandet fylkeskommunen har gjort et godt og grundig arbeid med strategien og kunnskapsgrunnlaget og vi mener den gir grunnlag for en framtidsretta utvikling av fylket.


24.06.2020

Fortsatt uavklart mellom Mattilsynet og Kongsvinger kommune

Fylkesmannens mekling mellom de to førte til at kommunen skal utarbeide forutsetninger og rammer for om det kan startes reguleringsarbeid for en logistikkterminal på Granli.


05.06.2020

Høring av vern av 27 områder i Innlandet

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 27 skogområder i Innlandet, hvorav 19 områder er nye og åtte områder er utvidelser av eksisterende verneområder.


28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel