Plan og bygg

Oppdatert 10.05.2022

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.11.2022

Forhold ved renseanlegget i Åsnes må følges opp

Åsnes kommune bygget renseanlegg, men gjorde feil i byggesaksbehandlingen av den. Statsforvalteren har nå konkludert med at kommunens avgjørelse om å ikke følge opp disse feilene, må oppheves. 


14.11.2022

Innvilger endelig dispensasjon for vindkraftverk

Dispensasjonssaken om Kjølberget vindkraftanlegg er nå avgjort av Statsforvalteren. Våler kommunes dispensasjon opprettholdes, med to av tre vilkår.


03.11.2022

E6-meklingen i Gjøvik førte frem

Meklingen gjaldt gjenstående innsigelse fra Statens vegvesen/Nye Veier AS til rekkefølgekrav om trafikksikkerhetstiltak på Biristrandvegen. Partene var uenige om E6-utbyggingen ville innebære økt trafikk på lokalvegen i bompengeperioden.


31.10.2022

Statsforvalteren er skeptisk til lovendringer som kan svekke det kommunale selvstyret

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt Minerallovutvalget sin utredning NOU 2022: 8 «Ny minerallov» på offentlig høring. Statsforvalteren har sett på utredninga ut fra våre roller innafor klima, miljø og kommunal og regional planlegging.


18.10.2022

Opprettholder vedtak om forsamlingslokale

Sarpsborg kommune ga dispensasjon for et religiøst forsamlingslokale i nærheten av Skjeberg. Lokalet skal tas i bruk av en sjiamuslimsk menighet.


27.09.2022

Webinar - Fra plan til handling

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinaret «Fra plan til handling», om koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan.


26.09.2022

Søknadsplikt for solcelleanlegg på tak?

Statsforvaltaren erfarer at fleire kommunar no opplever stor pågang med spørsmål og/eller byggjesøknad knytt til private solcelleanlegg på eksisterande bustader. Nye anlegg på eksisterande bygningar er i utgangspunktet søknadspliktig, men vil likevel ofte være unntatt frå søknadsplikt.


26.09.2022

Ingen snarvei til strømstøtte på hytta

Flere kommuner opplever for tiden stor pågang i henvendelser om bruksendring av hytte til bolig. Slik vi forstår det, er bakgrunnen at det kun gis strømstøtte til helårsboliger (primær- og sekundærboliger) og ikke til hytter/fritidsboliger.


06.09.2022

Oppheving av reguleringsplan står ved lag

I november opphevet Statsforvalteren reguleringsplanen for Knausvola. To av grunneierne har engasjert advokat og bedt oss vurdere saken på nytt. Statsforvalteren har nå besluttet å opprettholde sitt vedtak.


02.09.2022

Meklingen fortsetter for E6-planen i Lillehammer

Lillehammer kommune og Statsforvalteren ble i går enige i mekling om jordvern knytta til E6-planen. Meklingen om NVEs (Norges vassdrags- og energidirektorat) gjenstående innsigelser fortsetter om tre uker for å finne løsninger i Hovemoen.


29.06.2022

Byggesaksgebyr betydelig nedsatt

Statsforvalteren har tatt til følge en klage på fastsatt byggesaksgebyr. Det opprinnelig fastsatte gebyret på kr 1 139 065 ble skjønnsmessige redusert til kr 450 000. En reduksjon med ca. 60 %.


03.06.2022

Midlertidig byggeforbud i Ringebu sentrum stopper garasje

Ringebu kommune ga nylig avslag på søknad om dispensasjon for å bygge garasje i sentrum. Statsforvalteren har nå stadfestet kommunens avslag.


12.05.2022

Stadfester reguleringsplan for lavblokk i Skarnes

Sør-Odal kommune har godkjent reguleringsplanen for «Kampen Panorama». Planen åpner for å bygge en lavblokk i 3 etasjer. Fortidsminneforeningen v/ Solør-Odalen lokallag klaget reguleringsplanen inn til Statsforvalteren.


02.05.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


22.04.2022

Statsforvalteren opphever muntlig vedtak

I 2018 ga en kommune i Innlandet midlertidig dispensasjon til flytting av gjerde og/eller portal. Problemet er at vedtaket ikke ble fattet i tråd med grunnleggende regler for saksbehandling. Det førte til opphevelse.


08.04.2022

Bruksstansen av "Pernup" står seg

Før jul måtte alle bebuarane i leilegheitsbygget «Pernup» flytte ut som følge av pålegg frå kommunen. Tiltakshavar klaga over pålegget som gjaldt bebuarane i 3. etasje, men fekk ikkje medhald hos Statsforvalteren.


06.04.2022

Statsforvalteren krever bedre flomsikring

Elverum kommune har vedtatt reguleringsplan for å utvide politistasjonen i Elvarheimgata. NVE har klaget saken inn til Statsforvalteren. Vi mener klagen må føre fram fordi planen ikke ivaretar flomsikkerhet godt nok.


04.04.2022

Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6: Statsforvalteren i Innlandet krever at konsekvensene blir tydeligere

Planforslaget med mulige veiløsninger for ny E16 ved Kongsvinger mot E6, er pr. nå ikke grundig nok utredet til å rangere de ulike alternativene. På det grunnlag har Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse.


01.04.2022

For enkel behandling av reguleringsplan – gyldig likevel

Flere naboer klaget på at endringene i reguleringsplanen for Hoberg øst i Stange var for omfattende, og behandlet på en for enkel måte. Statsforvalteren var enig med klagerne, men kom til at vedtaket likevel var gyldig.


29.03.2022

Statsforvalteren snur – gir tillatelse til karantenefjøs

Statsforvalteren omgjør sin klageavgjørelse, og stadfester Lillehammer kommunes vedtak om tillatelse til oppføring av to karantenefjøs.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel