Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


01.07.2024

Reguleringsplaner: Tips til kommunene og litt om Statsforvalterens ulike roller

Statsforvalteren er klageinstans for reguleringsplaner. Vi behandler ca. 40 slike klager i året, og normalt er det kun 1-2 av dem som tas til følge. Så langt i år har imidlertid flere planvedtak blitt opphevet pga. feil ved saksbehandlingen. Vi trekker her frem noen hovedpunkter fra sakene. 


20.06.2024

Varsel om oppstart av verneplanarbeid - 3 nye skogområder i Innlandet

Statsforvalteren vil med dette gi varsel om oppstart av arbeid med opprettelse av to nye naturreservater i Innlandet, samt endring i vernestatus for ett eksisterende naturreservat. Høringsfrist er 16. august 2024.


22.05.2024

Statsforvalteren fremmer innsigelse til reguleringsplan for FYST Rondevegen og Spidsbergseter hotell i Ringebu kommune

Statsforvalteren er opptatt av å sikre villreinen som er en trua ansvarsart for Norge. Hovedkonklusjonen fra arbeidet med kvalitetsnormen for villrein er at tilstanden er dårlig i flere sentrale villreinområder, bl.a. i Rondane. Menneskelig ferdsel er en av hovedutfordringene. De to reguleringsplanene foreslår endringer som vil gi betydelig økt overnattingskapasitet.


08.05.2024

Mekling om reguleringsplan for Birkenåsen førte frem

Det ble meklet om regulerinsplan for Birkenåsen i Åmot kommune. Meklingen var mellom Statsforvalteren og Åmot kommune. Tema for meklingen var villrein og fritidsbebyggelse. Meklingen førte frem.


08.05.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder i Innlandet

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater. Høringsfristen er 10. juli 2024.


26.04.2024

Sjekklister ved oversending av klagesaker etter plan- og bygningslova

Statsforvaltaren har laga to sjekklister som vi ber om at alle kommunar i Innlandet nyttar når dei sender klagesaker etter plan- og bygningslova til oss for endeleg avgjerd.


16.04.2024

Nedbygging av myr - reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend

Nord-Aurdal kommune vedtok reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend. Planen legger til rette for 140 nye fritidstomter. Statsforvalteren mente kommunen hadde oversett et myrområde på 74 dekar, og opphevet derfor planvedtaket. Det viste seg senere at det var gjort en feil da kartet i sin tid ble digitalisert og at det reelle myrområdet var betydelig mindre. Kommunen ba derfor om ny behandling av saken. Ved den fornyede behandlingen ble planvedtaket stadfestet. Selv om det fortsatt forelå enkelte feil, ble disse vurdert å ikke ha virket inn på planvedtaket.


12.04.2024

Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 


21.03.2024

Webinar: Barn og unges medvirkning og barnerepresentantens rolle

12. april arrangerer Statsforvalteren i Innlandet webinar om medvirkning fra barn og unge i planleggingen.


20.03.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 


15.03.2024

Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

Statsforvalteren har avslått søknaden om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om å opparbeide 250 meter gang- og sykkelvei på E16 på strekningen inn mot Kongsvinger. Arbeidet med å bygge ut sju nye boenheter i boligområdet Nesteby gård kan derfor ikke starte opp før gang- og sykkelveien er på plass.


05.03.2024

Færre klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2023

Statsforvalteren behandlet totalt 226 saker etter plan- og bygningsloven i 2023. Dette er færre enn året før hvor totalt 272 saker ble behandlet. Nedgangen skyldes færre saker inn, noe som trolig har sammenheng med den generelle «byggebremsen» i landet.


28.02.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.


22.02.2024

Må vurdere planen for Aasgarden på nytt

Øystre Slidre kommune regulerte et fortettingsprosjekt på Beitostølen. Innenfor planen for «Aasgarden» ønsker kommunen ca. 120-150 nye fritidsboliger. Statsforvalteren mener at kommunen ikke har gjort et godt nok arbeid med planen.


01.02.2024

Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferanse på Gjøvik 9.-10. april 2024


31.01.2024

Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.


31.01.2024

Opphever reguleringsplan på Savalen

Statsforvalteren mener Tynset kommunes planvedtak ikke er godt nok. Siden utbyggingen berører villreinens leveområde, må kommunen utrede alternativer og begrunne sine valg bedre.


15.01.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for sju områder i Sel, Nord-Fron, Østre Toten og Løten kommuner. 


20.12.2023

Mekling med Os kommune førte fram

Etter andre gangs høring av ny kommuneplan gjenstod innsigelser fra Statsforvalteren til fire delområder, alle begrunnet med nasjonale føringer knyttet til jordvern.


19.12.2023

Regulering av jernbanetilsving i Elverum er opphevet

Statsforvalteren har opphevet detaljreguleringsplan for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen i Elverum. Dette fordi en gjennomføring av planen ikke synes å ville skje de nærmeste 10 år.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel