Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


28.02.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.


22.02.2024

Må vurdere planen for Aasgarden på nytt

Øystre Slidre kommune regulerte et fortettingsprosjekt på Beitostølen. Innenfor planen for «Aasgarden» ønsker kommunen ca. 120-150 nye fritidsboliger. Statsforvalteren mener at kommunen ikke har gjort et godt nok arbeid med planen.


01.02.2024

Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferanse på Gjøvik 9.-10. april 2024


31.01.2024

Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.


31.01.2024

Opphever reguleringsplan på Savalen

Statsforvalteren mener Tynset kommunes planvedtak ikke er godt nok. Siden utbyggingen berører villreinens leveområde, må kommunen utrede alternativer og begrunne sine valg bedre.


15.01.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for sju områder i Sel, Nord-Fron, Østre Toten og Løten kommuner. 


20.12.2023

Mekling med Os kommune førte fram

Etter andre gangs høring av ny kommuneplan gjenstod innsigelser fra Statsforvalteren til fire delområder, alle begrunnet med nasjonale føringer knyttet til jordvern.


19.12.2023

Regulering av jernbanetilsving i Elverum er opphevet

Statsforvalteren har opphevet detaljreguleringsplan for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen i Elverum. Dette fordi en gjennomføring av planen ikke synes å ville skje de nærmeste 10 år.


14.12.2023

Statsforvalteren avslår dispensasjon fra høydekrav

Gran kommune har godkjent en fritidsbolig på Lygna. I saken har de gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimal høyde. Statsforvalteren har nå gjort om vedtaket og gitt avslag.


17.11.2023, Oppdatert 01.02.2024

Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferansen 2024 på Quality Hotel Strand i Gjøvik

 


07.07.2023

Nei til padeltennisbygning i Lillehammer

Statsforvalteren har slått fast Lillehammer kommunes avslag på søknad dispensasjon til padeltennisbygning i Korgvegen 37.


20.06.2023

Statsforvalteren har godkjent omforming av Esso-tomten

I klageavgjørelse 20. juni 2023 stadfestet Statsforvalteren vedtaket til Stange kommune om detaljregulering av Esso-tomten på Ottestad.


20.06.2023

Vedtak om Lågendeltaet og Rykkhustjønnin i dag

Regjeringen har i dag besluttet å redusere vernet areal med 27 dekar i Lågendeltaet naturreservat. Endring av vernegrensa skal legge til rette for å bygge E6 i tråd med vedtatt reguleringsplan. Samtidig er Rykkhustjønnin naturreservat opprettet.


16.06.2023

Klagene på reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove førte ikke frem

Både privatpersoner, vel og organisasjoner påklaget Lillehammer kommunes reguleringsvedtak om ny E6-trase. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planvedtaket er dermed endelig.


30.03.2023

200 kommuneansatte deltok på plan- og bygningslovskonferanse

Gode faglige foredrag om aktuelle tema og sosialt hygge stod i fokus når  Statsforvalteren og Fylkeskommunen endelig kunne invitere til den årlige konferansen igjen, etter noe års pandemiopphold.


21.03.2023

Forvaltningsplan for Furuberget naturreservat

Et utkast til forvaltningsplan for Furuberget naturreservat i Hamar kommune er nå på høring. 


01.03.2023

Høring – Forslag om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Klima- og miljødepartementet har bedt om at det utredes en endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.


21.02.2023

Utbygging av omsorgsboliger: – Blir for stort

Gran kommune har gitt flere dispensasjoner for å kunne tillate omsorgsboliger på en tomt i Brandbu. Statsforvalteren har behandlet en klage fra naboer og kommet til at kommunens vedtak oppheves.


08.02.2023

Plan og bygningslovskonferansen i Innlandet 2023

Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet inviterer til fysisk plan- og bygningslovskonferanse 28. og 29. mars, på Scandic Hamar. 


07.02.2023

Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel