Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


17.09.2021

Grønt lys for telemast på Raknerud

Klage på dispensasjon til oppføring av basestasjon på Raknerud i Gran kommune, er nå behandlet av Statsforvalteren. I klageavgjørelsen stadfester Statsforvalteren kommunens dispensasjon. 


09.09.2021

Omsynet til setring gjev grunnlag for motsegn mot reguleringsplan

Statsforvaltaren har motsegn til reguleringsplan for Holslågrenda i Nord-Fron kommune fordi vi meiner forslaget til planen vil gjere det vanskeleg for seterdrifta i området. Utbygginga bryt også med ein nyleg vedteken arealdel til kommuneplanen.


06.09.2021

Flere innsigelser til reguleringplaner for E6 Roterud – Storhove med avlastningsvei

Statsforvalteren er enig i de hovedgrep som er nye etter kommundelplanene som ble vedtatt i 2013 og 2018, men mener at det gjenstår en god del arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt.


20.07.2021

Telemast i Gran satt på vent

Gran kommune innvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til å oppføre telemast med tilhørende utstyrshytte. Statsforvalteren besluttet at kommunen sitt vedtak ikke skal iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet.


16.07.2021

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer har ført til pålegg, tvangsmulkt og gebyr fra kommunen. Etter klage fra de berørte har Statsforvalteren gjort endringer i kommunens vedtak som betyr at deler av saken må behandles på nytt.


13.07.2021

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove

I forbindelse med bygging av E6 Roterud – Storhove søker Nye Veier AS om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Vingnestunnelen).


05.07.2021

Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.


22.06.2021

Får innsyn i personalsak

Ordføreren i Lesja kommune fikk avslag på sitt krav om innsyn i personalsaken mot kommunedirektøren i Dovre. Statsforvalteren omgjør Dovre kommune sitt avslag og innvilger delvis innsyn.


18.06.2021

Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.


10.06.2021

Sluttstrek i sak fra 2006

Lillehammer kommune ga i 2006 byggetillatelse for fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Boligen ble bygget utover det kommunen hadde gitt tillatelse til. Dette ga kommunen ikke dispensasjon for i ettertid, noe hytteeieren påklaget til Statsforvalteren. 


09.06.2021

Enighet om løsning for campingplass på Dombås

Dovre kommune og Statsforvalteren kom gjennom mekling til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.


27.05.2021

Telia får nei til basestasjon i Gran

Telia ønsker å forbedre dekningen i Gran, men kommunen ga ikke dispensasjon til basestasjon ved Sølvsberget. Vedtaket ble klaget inn til Statsforvalteren, som nå har stadfestet kommunens avslag.


26.05.2021

Endelig avslag for utedo i Øyerfjellet

I fjor høst behandlet Statsforvalteren en klagesak om utedo i byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Kommunen avslo søknaden fordi dispensasjonsvilkårene ikke var oppfylt. Statsforvalteren konkluderte imidlertid med at vilkårene var oppfylt og opphevet vedtaket. Nå er kommunens nye vedtak klaget inn til Statsforvalteren.


06.05.2021

Hva skjer med 25 000 kubikk masser på Fagstadmyra i Lillehammer?

Før det eventuelt gis tillatelse til å håndtere massene på Fagstadmyra, må naturmangfold og støy utredes nærmere. Dette konkluderer Statsforvalteren med i sin klageavgjørelse.


09.04.2021

Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune fortsetter vårens webinarserie. Tema denne gangen er «Erfaringer fra klagesaksbehandlingen». 


23.03.2021

Mekling om detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark førte ikke fram

Ringsaker kommune ønsker å åpne for etablering av Biltema på næringsareal langs E6, et forslag som er møtt av innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen


18.03.2021

Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Interesseorganisasjonen Motvind Nord-Odal har bedt Statsforvalteren om å omgjøre sitt vedtak i vindkraftsaken på Songkjølen og Engerfjellet. Saken var til klagebehandling hos Statsforvalteren i 2019, men Motvind var ikke en av klagerne den gangen.


18.03.2021

Departementet har godkjent byplanen for Lillehammer med noen endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for endring i definisjon av varehandel og setter grense for videre utbygging på Strandtorget. Dermed er byplanen godkjent med noen endringer.


06.02.2021

Ringsaker Handelspark og varehandel

Statsforvalteren mener at etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark vil føre til en uheldig utvikling i Hamar-regionen, åpne for mer etablering av handel langs hovedfartsårer og bidra til utarming av eksisterende tettsteder.


02.02.2021, Endret 02.02.2021

Flere klagesaker, men kortere saksbehandlingstid

Her er en oversikt over klager på plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2020. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel