Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


20.07.2021

Telemast i Gran satt på vent

Gran kommune innvilget søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til å oppføre telemast med tilhørende utstyrshytte. Statsforvalteren besluttet at kommunen sitt vedtak ikke skal iverksettes før klagebehandlingen er avsluttet.


16.07.2021

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer

Ulovlig graving på Nordseter i Lillehammer har ført til pålegg, tvangsmulkt og gebyr fra kommunen. Etter klage fra de berørte har Statsforvalteren gjort endringer i kommunens vedtak som betyr at deler av saken må behandles på nytt.


13.07.2021

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse for anleggsfase E6 Roterud - Storhove

I forbindelse med bygging av E6 Roterud – Storhove søker Nye Veier AS om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Vingnestunnelen).


05.07.2021

Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.


02.07.2021

Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for fem områder. 


22.06.2021

Får innsyn i personalsak

Ordføreren i Lesja kommune fikk avslag på sitt krav om innsyn i personalsaken mot kommunedirektøren i Dovre. Statsforvalteren omgjør Dovre kommune sitt avslag og innvilger delvis innsyn.


18.06.2021

Høring av besøksstrategi Åkersvika naturreservat

Nå kan du gi innspill til besøksstrategien for Åkersvika naturreservat. Fristen er 10. august 2021.


10.06.2021

Sluttstrek i sak fra 2006

Lillehammer kommune ga i 2006 byggetillatelse for fritidsbolig ved Mellsjøen i Fåberg østfjell. Boligen ble bygget utover det kommunen hadde gitt tillatelse til. Dette ga kommunen ikke dispensasjon for i ettertid, noe hytteeieren påklaget til Statsforvalteren. 


09.06.2021

Enighet om løsning for campingplass på Dombås

Dovre kommune og Statsforvalteren kom gjennom mekling til enighet om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås.


27.05.2021

Telia får nei til basestasjon i Gran

Telia ønsker å forbedre dekningen i Gran, men kommunen ga ikke dispensasjon til basestasjon ved Sølvsberget. Vedtaket ble klaget inn til Statsforvalteren, som nå har stadfestet kommunens avslag.


26.05.2021

Endelig avslag for utedo i Øyerfjellet

I fjor høst behandlet Statsforvalteren en klagesak om utedo i byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Kommunen avslo søknaden fordi dispensasjonsvilkårene ikke var oppfylt. Statsforvalteren konkluderte imidlertid med at vilkårene var oppfylt og opphevet vedtaket. Nå er kommunens nye vedtak klaget inn til Statsforvalteren.


06.05.2021

Hva skjer med 25 000 kubikk masser på Fagstadmyra i Lillehammer?

Før det eventuelt gis tillatelse til å håndtere massene på Fagstadmyra, må naturmangfold og støy utredes nærmere. Dette konkluderer Statsforvalteren med i sin klageavgjørelse.


09.04.2021

Webinar i plan- og byggesak: Erfaringer fra klagesaksbehandlingen

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune fortsetter vårens webinarserie. Tema denne gangen er «Erfaringer fra klagesaksbehandlingen». 


23.03.2021

Mekling om detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark førte ikke fram

Ringsaker kommune ønsker å åpne for etablering av Biltema på næringsareal langs E6, et forslag som er møtt av innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen


18.03.2021

Statsforvalteren mener vedtaket om vindmøller er lovlig

Interesseorganisasjonen Motvind Nord-Odal har bedt Statsforvalteren om å omgjøre sitt vedtak i vindkraftsaken på Songkjølen og Engerfjellet. Saken var til klagebehandling hos Statsforvalteren i 2019, men Motvind var ikke en av klagerne den gangen.


18.03.2021

Departementet har godkjent byplanen for Lillehammer med noen endringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for endring i definisjon av varehandel og setter grense for videre utbygging på Strandtorget. Dermed er byplanen godkjent med noen endringer.


06.02.2021

Ringsaker Handelspark og varehandel

Statsforvalteren mener at etablering av detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark vil føre til en uheldig utvikling i Hamar-regionen, åpne for mer etablering av handel langs hovedfartsårer og bidra til utarming av eksisterende tettsteder.


02.02.2021

Flere klagesaker, men kortere saksbehandlingstid

Her er en oversikt over klager på plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2020. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.


13.11.2020

Fylkesmannen mener utedo kan bygges - kommunen avgjør

En gardbruker begynte sommeren 2019 å sette opp utedo ved naustet sitt i Øyerfjellet. Da kommunen ble kjent med dette, ble han bedt om å søke i etterkant, siden den lå innenfor byggeforbudssonen rundt Goppollvatnet. Søknaden fikk avslag. Gardbrukeren klaget, men kommunen opprettholdt sitt syn. Saken havnet derfor hos Fylkesmannen.


26.10.2020

Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel