Plan og bygg

Oppdatert 10.05.2022

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.05.2022

Stadfester reguleringsplan for lavblokk i Skarnes

Sør-Odal kommune har godkjent reguleringsplanen for «Kampen Panorama». Planen åpner for å bygge en lavblokk i 3 etasjer. Fortidsminneforeningen v/ Solør-Odalen lokallag klaget reguleringsplanen inn til Statsforvalteren.


02.05.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


22.04.2022

Statsforvalteren opphever muntlig vedtak

I 2018 ga en kommune i Innlandet midlertidig dispensasjon til flytting av gjerde og/eller portal. Problemet er at vedtaket ikke ble fattet i tråd med grunnleggende regler for saksbehandling. Det førte til opphevelse.


08.04.2022

Bruksstansen av "Pernup" står seg

Før jul måtte alle bebuarane i leilegheitsbygget «Pernup» flytte ut som følge av pålegg frå kommunen. Tiltakshavar klaga over pålegget som gjaldt bebuarane i 3. etasje, men fekk ikkje medhald hos Statsforvalteren.


06.04.2022

Statsforvalteren krever bedre flomsikring

Elverum kommune har vedtatt reguleringsplan for å utvide politistasjonen i Elvarheimgata. NVE har klaget saken inn til Statsforvalteren. Vi mener klagen må føre fram fordi planen ikke ivaretar flomsikkerhet godt nok.


04.04.2022

Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6: Statsforvalteren i Innlandet krever at konsekvensene blir tydeligere

Planforslaget med mulige veiløsninger for ny E16 ved Kongsvinger mot E6, er pr. nå ikke grundig nok utredet til å rangere de ulike alternativene. På det grunnlag har Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse.


01.04.2022

For enkel behandling av reguleringsplan – gyldig likevel

Flere naboer klaget på at endringene i reguleringsplanen for Hoberg øst i Stange var for omfattende, og behandlet på en for enkel måte. Statsforvalteren var enig med klagerne, men kom til at vedtaket likevel var gyldig.


29.03.2022

Statsforvalteren snur – gir tillatelse til karantenefjøs

Statsforvalteren omgjør sin klageavgjørelse, og stadfester Lillehammer kommunes vedtak om tillatelse til oppføring av to karantenefjøs.


29.03.2022

Bonde får bygge utan først å regulere

Ein gardbrukar i Gran kommune har fått byggeløyve og kan dermed flytte drifta si til nordsida av eigedommen. For å sleppe å utarbeide reguleringsplan først, stilte Statsforvalteren vilkår for løyvet.


25.03.2022

E6 Roterud-Storhove med avlastningsvei i Lillehammer – noen innsigelser gjenstår

Planforslagene som berører Lillehammer kommune er nå ute til ny høring. Flere av innsigelsene er imøtekommet, men gjenstår fortsatt noe arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Statsforvalteren har tro på at videre dialog vil kunne løse gjenstående innsigelser fra statlige myndigheter.  


11.03.2022

Webinarer i 2022

Statsforvalterens webinarserie om plan- og bygningsrett fortsetter også i 2022.


07.03.2022

Fjøs i strid med arealformålet

Statsforvalteren omgjør Lillehammer kommunes vedtak og avslår søknad om oppføring av to karantenefjøs.


03.03.2022

Krever reguleringsplan for å bygge boliger i bakgården

Et eiendomsselskap har søkt om å rive et uthus på Ankerløkka i Hamar. Bygningen er del av et eldre bygningsmiljø fra 1800-tallet. Selskapet har også søkt om å sette opp et nytt bygg med to leiligheter på samme sted.


18.02.2022

Trær til besvær

Vedtak om å plante ny skog i et hytteområde på Gålå sendes tilbake til kommunen for ny behandling.


15.02.2022

Klarsignal for utvidelse av hyttefelt på Skei

Klagene på reguleringsplanen for «Skeislia familietun» i Gausdal er nå behandlet av Statsforvalteren. I avgjørelsen stadfester Statsforvalteren kommunens vedtak.


04.02.2022

"Låvlig" prosess

Et uthus, tidligere brukt som låve, i nærheten av Ankerskogen i Hamar er søkt erstattet med et nybygg. Statsforvalteren og Hamar kommune er ikke enige om hva som er riktig prosess. 


03.02.2022

Innsigelse mot veiplan opprettholdes – mener planen ikke sikrer mot 200- års flom

Statsforvalteren opprettholder innsigelse til reguleringsplanen for RV 3 Evenstad – Imsroa i Stor-Elvdal. Statsforvalteren mener at reguleringsplanen ikke tilfredsstiller kravene i risiko- og sårbarhetsanalysen når det gjelder vurdering av uønsket hendelse «Flom – veg oversvømmes».


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


25.01.2022

Plan- og byggesaker 2021

Her er en oversikt over plan- og byggesaker som Statsforvalteren i Innlandet behandlet i 2021. Noen tall fra tidligere år er også tatt med, til sammenligning.


25.01.2022

Klage på reguleringsplan?

Få klager på reguleringsplan fører frem. Det skyldes at Statsforvalteren har begrenset mulighet til å overprøve kommunens vedtak. Du må derfor være tidlig på banen dersom du som innbygger ønsker å påvirke utformingen av en reguleringsplan.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel