Plan og bygg

Oppdatert 20.12.2023

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


16.04.2024

Nedbygging av myr - reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend oppheves

Nord-Aurdal kommune vedtok reguleringsplan for Gomostølen hyttegrend. Reguleringsplanen legger til rette for 140 nye fritidstomter. Kommunen har ikke tilfredsstilt kravene til forsvarlig utredning da den har oversett et myrområde på 74 dekar, som bygges ned med omkring 15 fritidsboligtomter. Reguleringsplanen må derfor oppheves og behandles på nytt av kommunen.


12.04.2024

Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 


21.03.2024

Webinar: Barn og unges medvirkning og barnerepresentantens rolle

12. april arrangerer Statsforvalteren i Innlandet webinar om medvirkning fra barn og unge i planleggingen.


20.03.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 


15.03.2024

Statsforvalteren avslår søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse

Statsforvalteren har avslått søknaden om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen om å opparbeide 250 meter gang- og sykkelvei på E16 på strekningen inn mot Kongsvinger. Arbeidet med å bygge ut sju nye boenheter i boligområdet Nesteby gård kan derfor ikke starte opp før gang- og sykkelveien er på plass.


05.03.2024

Færre klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2023

Statsforvalteren behandlet totalt 226 saker etter plan- og bygningsloven i 2023. Dette er færre enn året før hvor totalt 272 saker ble behandlet. Nedgangen skyldes færre saker inn, noe som trolig har sammenheng med den generelle «byggebremsen» i landet.


28.02.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.


22.02.2024

Må vurdere planen for Aasgarden på nytt

Øystre Slidre kommune regulerte et fortettingsprosjekt på Beitostølen. Innenfor planen for «Aasgarden» ønsker kommunen ca. 120-150 nye fritidsboliger. Statsforvalteren mener at kommunen ikke har gjort et godt nok arbeid med planen.


01.02.2024

Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferanse på Gjøvik 9.-10. april 2024


31.01.2024

Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.


31.01.2024

Opphever reguleringsplan på Savalen

Statsforvalteren mener Tynset kommunes planvedtak ikke er godt nok. Siden utbyggingen berører villreinens leveområde, må kommunen utrede alternativer og begrunne sine valg bedre.


15.01.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for sju områder i Sel, Nord-Fron, Østre Toten og Løten kommuner. 


20.12.2023

Mekling med Os kommune førte fram

Etter andre gangs høring av ny kommuneplan gjenstod innsigelser fra Statsforvalteren til fire delområder, alle begrunnet med nasjonale føringer knyttet til jordvern.


19.12.2023

Regulering av jernbanetilsving i Elverum er opphevet

Statsforvalteren har opphevet detaljreguleringsplan for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen i Elverum. Dette fordi en gjennomføring av planen ikke synes å ville skje de nærmeste 10 år.


14.12.2023

Statsforvalteren avslår dispensasjon fra høydekrav

Gran kommune har godkjent en fritidsbolig på Lygna. I saken har de gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om maksimal høyde. Statsforvalteren har nå gjort om vedtaket og gitt avslag.


17.11.2023, Oppdatert 01.02.2024

Plan- og bygningslovkonferansen 2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune inviterer til Plan- og bygningslovkonferansen 2024 på Quality Hotel Strand i Gjøvik

 


07.07.2023

Nei til padeltennisbygning i Lillehammer

Statsforvalteren har slått fast Lillehammer kommunes avslag på søknad dispensasjon til padeltennisbygning i Korgvegen 37.


20.06.2023

Statsforvalteren har godkjent omforming av Esso-tomten

I klageavgjørelse 20. juni 2023 stadfestet Statsforvalteren vedtaket til Stange kommune om detaljregulering av Esso-tomten på Ottestad.


20.06.2023

Vedtak om Lågendeltaet og Rykkhustjønnin i dag

Regjeringen har i dag besluttet å redusere vernet areal med 27 dekar i Lågendeltaet naturreservat. Endring av vernegrensa skal legge til rette for å bygge E6 i tråd med vedtatt reguleringsplan. Samtidig er Rykkhustjønnin naturreservat opprettet.


16.06.2023

Klagene på reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove førte ikke frem

Både privatpersoner, vel og organisasjoner påklaget Lillehammer kommunes reguleringsvedtak om ny E6-trase. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planvedtaket er dermed endelig.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel