Plan- og bygningsrett

Oppdatert 20.12.2023

Det er kommunane som har ansvar for arealplanlegging og gir byggjeløyve innanfor kommunegrensene. Kommunal- og distriktsdepartementet er øvste plan- og bygningsstyresmakt. Statsforvaltaren er klageinstans i byggjesaker og saker som gjeld reguleringsplanar.  

Klage på byggjesaker og reguleringsplanar

Som klageinstans skal Statsforvaltaren medverke til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplanar etterlevde på best mogleg måte. Statsforvaltaren skal likevel òg leggje vekt på det kommunale sjølvstyret.

Kven kan klage?

Tiltakshavar, naboar og andre som har klagerett, kan klage på kommunens vedtak i byggje- og reguleringssaker. Klaga skal sendast til kommunen. Dersom kommunen ikkje endrar vedtaket sitt, blir saka send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Saksbehandlingstid

Statsforvaltaren skal prioritere saker der ei klage fører til utsett iverksetjing av eit vedtak. Desse sakene skal behandlast innan 6 veker. I andre tilfelle skal Statsforvaltaren prioritere sakene etter kor viktige dei er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstida skal ikkje vere meir enn 3 månader.  

Statsforvaltarane registrerer plan- og bygningssaker i eit eige system. På denne sida kan du sjå saksbehandlingstider og tal saker vi er på etterskot med.

Vis meir


Publisert 31.01.2024

Må utrede alternativ plassering for Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Statsforvalteren har tatt klagen fra Positiv Byutvikling og Naturvernforbundet i Glåmdal til følge. Kongsvinger kommune må utrede alternativ lokalisering som ikke, eller i mindre grad berører Byparken.


Publisert 26.01.2023

Statsforvalteren sier ja til solceller på hytte i Hafjell

Statsforvalteren har omgjort Øyer kommune sitt avslag om solceller på en hytte i Hafjell. Øyer kommune har i sitt vedtak fastholdt at reguleringsplanen ikke tillater solceller.


Publisert 15.10.2020

Rundskriv om dispensasjon

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet ble revidert i september 2021.


Publisert 12.05.2020

Får ikke fradele tomter før atkomstveg er sikret

Fylkesmannen har behandlet omgjøringsbegjæringen fra Sør-Fron kommune om adkomst til 22 hyttetomter på Gålå og fastholder sitt tidligere vedtak. Tomtene kan ikke fradeles før det er sikret atkomstveg til tomtene og den private tvisten om eiendomsgrensene i Langslåvegen er avgjort.


Statsforvalterens rolle i klagesaker

  • Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven.
  • Vi skal ivareta rettssikkerhet og sørge for at kommunens vedtak holder seg innenfor rammene av loven. Vår overprøving kan gjelde både saksbehandling, lovforståelse og skjønnsutøvelse.
  • Hvor vid adgang vi har til å overprøve vedtaket varierer med hva avgjørelsen gjelder.
  • I byggesaker kan vi normalt overprøve alle sider av saken. Når avgjørelsen angår skjønnsmessige vurderinger, typisk estetikk, høyde og plassering, er vår myndighet begrenset. Dette av hensyn til det kommunale selvstyret.
  • Ved klage på reguleringsplan har Statsforvalteren begrenset overprøvingskompetanse. Se denne veiledningsartikkelen