Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir


Publisert 08.05.2024

Mekling om reguleringsplan for Birkenåsen førte frem

Det ble meklet om regulerinsplan for Birkenåsen i Åmot kommune. Meklingen var mellom Statsforvalteren og Åmot kommune. Tema for meklingen var villrein og fritidsbebyggelse. Meklingen førte frem.


Publisert 16.06.2023

Klagene på reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove førte ikke frem

Både privatpersoner, vel og organisasjoner påklaget Lillehammer kommunes reguleringsvedtak om ny E6-trase. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planvedtaket er dermed endelig.


Publisert 07.02.2023

Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.


Publisert 04.04.2022

Kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6: Statsforvalteren i Innlandet krever at konsekvensene blir tydeligere

Planforslaget med mulige veiløsninger for ny E16 ved Kongsvinger mot E6, er pr. nå ikke grundig nok utredet til å rangere de ulike alternativene. På det grunnlag har Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse.


Publisert 03.02.2022

Innsigelse mot veiplan opprettholdes – mener planen ikke sikrer mot 200- års flom

Statsforvalteren opprettholder innsigelse til reguleringsplanen for RV 3 Evenstad – Imsroa i Stor-Elvdal. Statsforvalteren mener at reguleringsplanen ikke tilfredsstiller kravene i risiko- og sårbarhetsanalysen når det gjelder vurdering av uønsket hendelse «Flom – veg oversvømmes».


Publisert 02.02.2022

Mekling mellom Statsforvaltaren i Innlandet og Nord-Fron kommune om reguleringsplan for Holslågrenda, Skåbu

Det blei gjennomført meklingsmøte 2. februar etter at Statsforvalteren fremma motsegn til planen ved høyring i haust. Motsegna var i hovudsak grunngjeve med at planlagt utbygging kom for nær seterstulen på Holslåsetrin. I tillegg blei det lagt vekt på landskapsomsyn og at planen braut med føresetnader i vedteke kommuneplan.


Publisert 09.09.2021

Omsynet til setring gjev grunnlag for motsegn mot reguleringsplan

Statsforvaltaren har motsegn til reguleringsplan for Holslågrenda i Nord-Fron kommune fordi vi meiner forslaget til planen vil gjere det vanskeleg for seterdrifta i området. Utbygginga bryt også med ein nyleg vedteken arealdel til kommuneplanen.


Publisert 06.09.2021

Flere innsigelser til reguleringplaner for E6 Roterud – Storhove med avlastningsvei

Statsforvalteren er enig i de hovedgrep som er nye etter kommundelplanene som ble vedtatt i 2013 og 2018, men mener at det gjenstår en god del arbeid med planen for å sikre at viktige nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt.


Publisert 05.07.2021

Statsforvalteren klager på vedtak i Tynset kommune

Statsforvalteren i Innlandet har valgt å klage på Tynset kommunes vedtak der de innvilger dispensasjon for tilbygg til hytte ved Fallningsjøen. Hytta ligger langt inne i Forollhogna nasjonale villreinområde, NV/sone 1 – som er de viktigste, indre områdene.


Publisert 23.03.2021

Mekling om detaljvarehandel innenfor Ringsaker handelspark førte ikke fram

Ringsaker kommune ønsker å åpne for etablering av Biltema på næringsareal langs E6, et forslag som er møtt av innsigelser fra Statsforvalteren og Statens vegvesen