Rundskriv om dispensasjon

Fremside på rundskriv

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Rundskrivet ble revidert i september 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2020

Rundskrivet retter seg til alle kommuner i Innlandet og er ment å være en veileder ved behandling av dispensasjonssaker etter pbl. kap. 19. Formålet er å skape en felles forståelse for lovgrunnlaget i disse sakene, samt sikre at dispensasjonssaker behandles likt og riktig. Innlandet fylkeskommune, NVE og Statens vegvesen har gitt bidrag til veilederen. Vi ber kommunene merke seg hvilke saker som skal oversendes fylkeskommunen og berørt sektormyndighet til uttalelse samt hva en slik oversendelse skal inneholde.

Veilederen avløser Statsforvalterens tidligere rundskriv fra 2010 til kommunene i Hedmark. Det nye rundskrivet er oppdatert og det er søkt å få frem eksempler og henvisninger til aktuelle saker fra Sivilombudet. Innholdsfortegnelsen er søkbar, men vi oppfordrer alle aktuelle saksbehandlere og politikere til å lese rundskrivet i sin helhet. 

 

Lovendring og revidert rundskriv

Ved lovendringen som trådte i kraft 01.07.2021 ble det gjort en tilføyelse og noen språklige endringer i § 19-2 andre ledd. I det første vilkåret kommer det nå klart frem at kommunen ikke kan gi dispensasjon dersom nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsens fjerde ledd er opphevet. Betydningen av dette er søkt klargjort i revidert rundskriv. For øvrig er punkt 3.4 om forskjellsbehandling og presedensvirkning noe revidert, og vi har tilføyd et lite punkt om klageoversendelse. Ellers er det bare mindre oppdateringer om språk, lenker og layout.