Webinar plan- og bygningsrett

Bildecollage med flere illustrasjonsfoto.

På denne siden vil du finne oversikt over planlagte og gjennomførte webinarer i plan- og bygningsrett. Dette gjelder både de vi har regi over selv, eller som vi samarbeider med andre om. 

Webinarene gjennomføres som en serie korte foredrag, innenfor tema som er relevante for planleggere og byggesaksbehandlere i kommunene. Hvert webinar inneholder et foredrag innenfor et avgrenset tema, og det settes av tid til spørsmål og diskusjon. Varighet vil være 1-2 timer. 

Mer informasjon om webinarene, datoer, temaer og lenke til påmelding, vil du finne på denne siden. Vi oppfordrer også til å bruke kurs og konferansekalenderen på hovedsiden vår, hvor blant annet webinarer om nærliggende temaer kan komme opp, som ikke blir nevnt her. 

Vi vil gjerne ha innspill på aktuelle tema fra dere i kommunene, og ber om at dere sender forslag og ønsker om tema til oss.

I 2024 inviterer også Kommunal og distriktsdepartementet i samarbeid med Miljødirektoratet til en webinarserie spesielt rettet mot planleggere i kommunene: "Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging". Se mer info på Miljødirektoratets nettsider.

Webinarer 2024

12. januar kl 9-10.30

Kommunale planstrategier

Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune

lenke til webinar

26. januar kl 9-10.30

Innlandsstatistikk og kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi

Innlandet fylkeskommune

lenke til webinar

2. februar kl 9-10.30

Arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak

Holth & Winge

lenke til webinar

23. februar kl 9-10.30

Areal- og naturregnskap

Innlandet fylkeskommune

lenke til webinar

12. april kl 9-10

Barn og unges medvirkning og barnerepresentantens rolle

Statsforvalteren i Innlandet, Vestfold fylkeskommune og OsloMet

lenke til webinar

6. september kl 9-10

Erstatningsansvar ved regulering/omregulering

Advokatfirmaet Mageli

 

4. oktober kl 9-10

Ivaretakelse av natur i plan

Innlandet fylkeskommune

 

8. november kl 9-10

Dispensasjon for politikere

Statsforvalteren i Innlandet

lenke til webinar

Gjennomførte webinarer 2023

Høsten 2023 kjører Innlandet fylkeskommune en webinarserie om kulturminner

Lenke til nettside med mer info

8. desember, kl 09-10.30

Erfaringer fra uværet Hans

Statsforvalteren, enhet for samfunnssikkerhet og beredskap

15. september, kl 09-10.30

Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner

Innlandet fylkeskommune

5. mai, kl. 09-10.30

LNF-formålet og "Garden som ressurs"

Statsforvalteren

2. mars, kl. 12.00-13.30

INNsikt: Hvordan jobbe bærekraftig med bærekraft?

Innlandet Fylkeskommune

3. mars, kl.12 - 13.30

Behandling av støy i arealplanlegging

Miljødirektoratet og Statsforvalteren

2. februar, kl. 12 - 13.30

INNsikt: Hvordan jobbe med folkehelselovens krav til oversiktsdokument?

Innlandet fylkeskommune

 

Gjennomførte webinarer 2022

18. mars 2022

Gjerder
Innledere er Håvard Haugnes hos Statsforvalteren og Yngvild Bildøy Lillås hos Øyer kommune.

30. mars 2022

Fagdag om kommuneplanens samfunnsdel.

Samarbeid med Innlandet fylkeskommune. 

20. mai 2022

Forholdet mellom ny kommuneplan og eldre arealplaner - pbl § 1-5 andre ledd 

Innleder er Magne Djup, juridisk enhet hos Statsforvalteren i Innlandet.

30. september 2022

Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen.

Innledere fra kommunene Arendal, Vestre Toten og Lom, i tillegg til Statsforvalteren i Innlandet

15. november 2022

Kunnskapsgrunnlag på folkehelse

Innledere fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren

Gjennomførte webinarer 2021

5. november kl 09.00
Planendring etter en enklere prosess

Juridisk enhet, SFIN

16. april kl 09.00:
Erfaringer fra klagesaksbehandling

Juridisk enhet, SFIN

Klikk her og du kommer inn på webinaret

19. mars kl 09.00:
Konsekvensutredninger for klima og miljø
Miljødirektoratet og SFIN

Gjennomførte webinarer 2020

27. november:
Bygging i fareområder -
Byggesaksbehandlingen
v/Gudrun Holm, Molde kommune

20. november:
EVAPLAN - Funker loven som den skal?
v/Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet

6. november:
Dispensasjonsrundskriv
v/Magne Djup og Håvard Haugnes, FMIN

4. november:
SOSI-plan 5.0 og 3D (GeoFourm)
v/KMD, Stange kommune og Hamar kommune

28. oktober:
Plankart, hensynssoner og LNF spredt (GeoForum)
v/Kongsvinger kommune, Stange kommune og FMIN

23. oktober:
Mindre endring av reguleringsplan
 v/Fredrik Holth, NMBU

21. oktober:
ROS, fareområder og støy (GeoFourm)
v/Fylkesmannen i Innlandet, NVE og Miljødirektoratet

16. oktober:
Barn og unges interesser i planleggingen
 v/Guri Rudi og Hanne Kjøsnes og FMIN


Publisert 11.03.2022

Webinarer i 2022

Statsforvalterens webinarserie om plan- og bygningsrett fortsetter også i 2022.