Statsforvalteren fremmer innsigelse til reguleringsplan for FYST Rondevegen og Spidsbergseter hotell i Ringebu kommune

Statsforvalteren er opptatt av å sikre villreinen som er en trua ansvarsart for Norge. Hovedkonklusjonen fra arbeidet med kvalitetsnormen for villrein er at tilstanden er dårlig i flere sentrale villreinområder, bl.a. i Rondane. Menneskelig ferdsel er en av hovedutfordringene. De to reguleringsplanene foreslår endringer som vil gi betydelig økt overnattingskapasitet.

Publisert 22.05.2024

Formålet med de to reguleringsplanene er å fornye og utvikle camping- og turistsenteret FYST i fremre del av Venabygdsfjellet og å videreutvikle Spidsbergseter hotell lenger inn på fjellet.

Planene legger ikke opp til utvidelse av utbyggingsareal. Men det foreslås betydelig økning i utnyttingsgrad. For FYST innebærer endringen grovt regnet ei dobling av utnyttingsgraden samt ei tredobling av arealet som kan benyttes til overnatting. Tilsvarende innebærer reguleringsforslaget ei økning i bruksarealet på vel ca. 10.300 m2 for Spidsbergseter.

Både FYST og Spidsbergseter ligger i buffersonen inn mot nasjonalt villreinområde, sistnevnte bare 700 m unna. Felles konsekvensutredning og tilgjengelige data om villreinen sin arealbruk viser at særlig Spidsbergseter grenser helt inn mot viktige vinterbeiteområder for villreinen.

Isolert sett er potensialet for økt ferdsel i villreinens leveområder som følge av planforslagene begrenset. Men Statsforvalteren legger stor vekt på den samla belastningen som villreinen blir utsatt for gjennom både eksisterende og planlagte tiltak, omtalt i § 10 i naturmangfoldloven. Vi viser også til økt politisk innsats for å sikre villreinen, bl.a. gjennom en egen stortingsmelding. Ut fra disse føringene fremmer vi innsigelse til begge reguleringsplanene.

Ringebu kommune starter nå revisjon av kommuneplanen. Her har kommunen mulighet for ei samla vurdering av arealbruken nær villreinens leveområder og evt gjøre ei omrokkering av arealbruken. Prioriterte prosjekt kan vurderes tatt inn mot å gi avkall på andre vedtatte, med lavere prioritet. Målet må være at den samla belastningen for villreinen ikke øker, men helst reduseres.