Klagene på reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove førte ikke frem

Illustrasjonsfoto
Foto: Illustrasjonsfoto fra Nye Veiers planbeskrivelse for E6 Roterud –Storhove.

Både privatpersoner, vel og organisasjoner påklaget Lillehammer kommunes reguleringsvedtak om ny E6-trase. Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å ta klagene til følge. Planvedtaket er dermed endelig.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2023

Statsforvalteren fant ikke vesentlige feil ved kommunens saksbehandling. Et hovedtema var likevel hvordan dette var løst for kryssing av Lågendeltaet og for krav etter naturmangfoldloven. På oppdrag fra departementet arbeider nå Miljødirektoratet med endring av kart og forskrift for verneområdet. Regjeringen har dermed signalisert at E6-utbyggingen gjennom Lågendeltaet ønskes gjennomført slik den er regulert i planen. Klagene fra Naturvernforbundet og Lågendeltaets venner, gjaldt ellers flere forhold som falt utenfor planvedtak etter plan- og bygningsloven.

Flere klager gjaldt støy, hvor vi mente klagernes interesser var tilstrekkelig ivaretatt i plankart og -bestemmelser. Noen klaget på at det ikke var regulert inn gang- og sykkelveg helt til kommunegrensen mot Gjøvik. Her viste Statsforvalteren til at behovet ikke ble utløst av ny firefelts E6. Det er da opp til fylkeskommunen å vurdere behovet, evt. prioritere å bevilge penger til dette.

Du kan lese klageavgjørelsen her.