Innsigelse mot veiplan opprettholdes – mener planen ikke sikrer mot 200- års flom

Kartutsnitt Imsroa-Evenstad i Stor-Elvdal

Statsforvalteren opprettholder innsigelse til reguleringsplanen for RV 3 Evenstad – Imsroa i Stor-Elvdal. Statsforvalteren mener at reguleringsplanen ikke tilfredsstiller kravene i risiko- og sårbarhetsanalysen når det gjelder vurdering av uønsket hendelse «Flom – veg oversvømmes».

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2022

Statsforvalteren mente i september 2021 at det i planen blant annet ikke var vurdert hvordan flom påvirker andre kritiske samfunnsfunksjoner som for eksempel framkommelighet for utrykningskjøretøyer.

Med bakgrunn i innsigelsen sendte Statens vegvesen over oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse der de redegjorde for deres vurderinger av framkommelighet i flomsituasjoner. Statsforvalteren mener at flom – veg oversvømmes nå er bedre belyst og vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen. Konklusjonen i analysen er blant annet at reguleringsendringen, med hevet veglinje og vegen lenger vekk fra deler av bebyggelsen, vil ha en positiv innvirkning på flomproblematikken.

Statsforvalteren mener det er positivt at den foreslåtte utbedringen av RV3 medfører bedring av sikkerheten mot flom sett i forhold til nåværende situasjon og tidligere planforslag, men den er fortsatt ikke planlagt å sikre mot mer enn en 50-årsflom. Statsforvalteren påpeker at planforslaget inneholder ny vegtrase for RV3 på denne strekningen, og at det utløser krav om sikring mot 200-årsflom.

Statens vegvesen har også fått utført en vannlinjeberegning for 10-, 20-, 50- og 200-årsflom i Glomma. Resultatene viser at ny Rv. 3 ikke vil føre til oppstuving av vannstanden under flom, og at flomfaren ikke vil forverres for 3. part, det vil for eksempel si på andre siden av Glomma.

Planforslaget sikrer ikke for 200-års flom

Planforslaget sikrer ikke for en 200-årsflom. FNs klimapanel har slått fast at klimaendringene med stor sannsynlighet vil medføre mer flom og ekstremvær. Flommer, som i dag anslås å ha et gjentaksintervall på 200 år, vil sannsynligvis komme hyppigere i framtiden. Dette må det tas høyde for når veger og annen infrastruktur skal planlegges og utbygges. RV3 er tillegg en viktig hovedvei mellom Trøndelag og Sør-Norge, og det vil få store konsekvenser for trafikk og for utrykningskjøretøy om denne vegen blir stengt. Det er også en viss sannsynlighet for at hovedveier gjennom både Østerdalen og Gudbrandsdalen blir stengt samtidig. På bakgrunn av dette opprettholder Statsforvalteren innsigelsen som ble fremmet i september.