Statsforvalteren oppfordrer til å unngå nedbygging av myr i Kvitfjell

Foto av myr
Foto: Kjølv Falklev.

Reguleringsplan for Kvitfjell Alpinlandsby har nettopp vært på høring. Planen legger blant annet til rette for nedbygging av et myrområde på vel 11 daa sentralt i Kvitfjell. Statsforvalteren kommer i sin høringsuttalelse med en sterk oppfordring til Ringebu kommune om å ikke vedta en plan som innebærer nedbygging av myr.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.02.2023

Statsforvalteren peker på store uutbygde områder som grenser til myrområdet. Ut fra det mener vi det bør være fullt mulig å justere planen.  Å ta grep som hindrer nedbygging av myr mener vi også vil være positivt for Kvitfjell sitt omdømme, som en stor reiselivsdestinasjon.

Statsforvalteren har for øvrig innsigelse til planforslaget på grunn av mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse knytta til flom i planområdet.

Fakta om myr

Myr er et svært viktig karbonlager. Selv om myrer kun dekker tre prosent av verdens areal, lagrer de to til tre ganger mer karbon enn alle verdens regnskoger.

Nedbygging av myr og torvmark i Norge har i perioden 1990-2020 ført til et totalt utslipp på over ti millioner tonn CO2. I tillegg til utslipp vil nedbygging gi redusert mulighet til karbonbinding på arealet i fremtiden. Norske myrer lagrer karbon, tilsvarende ca. 3500 millioner tonn CO2 eller Norges årlige utslipp av klimagasser i 66 år.

I tillegg er myrer viktige for naturmangfold og andre økosystemtjenester som klimatilpasning. Myr og annen våtmark demper virkningen av flommer og tørke fordi de fanger opp vann og slipper det sakte ut igjen.