Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

Publisert 01.01.2021, Sist endret 03.09.2021

Noen av oppgavene til rovviltnemnda region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget.


Publisert 11.06.2020

Møte I rovviltnemnda region 3/Oppland 19. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland er fredag 19. juni kl. 12.00 -15.00.


Publisert 24.04.2020

Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 8. mai

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 8. mai kl. 10.00 -12.00.


Publisert 23.03.2020

Ny rovviltnemnd i region 3/Oppland

Klima- og miljødepartementet utnevnte 11. mars 2019 nye medlemmer til rovviltnemnda i region 3/Oppland. Samtlige medlemmer er politisk valgte medlemmer i Fylkesutvalget for Innlandet Fylkeskommune. 


Publisert 10.03.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda blir torsdag 19. mars kl 09.00-11.00, digitalt møte (teams ). 


Publisert 24.01.2020

Møte i rovviltnemnda region 3 - 31. januar

Neste møte i rovviltnemnda blir fredag 31. januar hos Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17, Lillehammer kl. 10.00 -13.00.


Publisert 20.11.2019

Møte i rovviltnemnda 4. desember

Neste møte i rovviltnemnda blir 4. desember kl. 10.00 -13.00 i Industrigata 17, Lillehammer


Publisert 24.09.2019

Møte i Rovviltnemnda - 10. oktober

Neste møte i rovviltnemnda er 10. oktober kl. 10.00-13.00 i Industrigata 17, Lillehammer. 


Publisert 12.08.2019

Møte i rovviltnemnda – 21. august.

Neste møte i rovviltnemnda blir onsdag 21. august kl. 10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.


Publisert 16.07.2019

Nytt vedtak om lisensfellingskvote på jerv i region 3 - 2019/2020

I møte den 11. juli 2019 vedtok rovviltnemnda i region 3 enstemig nytt vedtak om lisensfelling av jerv i region 3/ Oppland. Det nye vedtaket kommer på bakgrunn av klagebehandling av vedtak fattet 14. juni. 


Publisert 12.06.2019

Møte i rovviltnemnda - 14. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 14.juni  2019 kl.10.00 -13.00, Statens Hus, Lillehammer.

 


Rovviltnemnda i region 3

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)

Hanne Velure

Johannes Christian Wahl Gran

Tom Svellet

Wenche Haug Almestrand

 

Varamedlemmer:

Vegard Riseng

Iselin Vistekleiven

Hans Kristian Enge

Olav Røssum

Anne Lise Fredlund

 

 

Sekretariat: Statsforvalteren i Innlandet

Møtedatoer 2024

8. februar

12.mars

14.mai

17.juni

21.august

25.oktober

13.desember