Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19. mars

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir fredag 19. mars kl. 08.30-11.00.

På grunn av koronaepidemien vil møte være digitalt, men åpent for tilhørere. Derfor må de som ønsker å delta som tilhørere melde fra til sekretariatet på epost i forkant, og de vil få tilsendt en link for å delta på møtet på Teams. Tilhørere får anledning til å holde et kort innlegg (2 minutter) i begynnelsen av møtet. De som ønsker dette må melde fra til sekretariatet. 

Publisert 04.03.2021

Kl. 08.30 -08.45 Åpen post

Saksliste:

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

2/21 Godkjenning av referat fra møte 17. desember 2020

3/21 Orienteringer – status lisensfelling jerv og ulv, status kvotejakt gaupe, status beitenæringa 2020, korrespondanse, oppsummere seminar om jerv 10. mars

4/21 Status ekstraordinært uttak jerv og bestandsregistrering jerv

5/21 Budsjett FKT 2021

6/21 Eventuelt

 

Sak 3/21 Korrespondanseliste 17. desember 2020 – 19. mars 2021

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

17.12.20

Leder i rovviltnemnda /FMIN

Miljø-direktoratet

Møte i januar om ekstraordinært uttak jerv

 

x

 

2

06.01.21

FMIN

Rovvilt-nemnda i region 3

Notat/referat fra telefonmøte med Miljødirektoratet 6. jan

 

x

 

3

07.01.21

KLD

Adresseliste

Opplæringsmøte og styringsmøte med rovviltnemndene 28. januar 2021

 

x

 

4

11.01.21

Natur, plan og utvikling

Adresseliste

Invitasjon til nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn – via Teams – 25. og 26. januar

 

x

 

5

13.01.21

SFIN

Miljø-direktoratet

Invitasjon til samhandlingsmøte om jerveforvaltning 10. mars 2021

 

 

x

6

15.01.21

NIBIO

Adresseliste

Vurdering av FKT-ordningen -Nibio rapport- Vol.6. nr.130 2020

x

 

 

7

15.01.21

NJFF-Oppland

Rovvilt-nemnda

Rapport fra NJFF-Oppland om gauperegistrering per 13. jan 2021

x

 

 

8

15.01.21

SFIN

Rovvilt-nemnda

Utsendelse av forvaltningsplan rovviltregion 3 av desember 2020

 

x

 

9

25.01.21

Skjåk Sau og Geit/Skjåk beite- og sankelag

Rovvilt-nemnda

Rovvilt i Skjåk – Reinheimen og Breheimen

 

 

x

10

28.01.21

SNO/Esben Bø

Miljø-direktoratet

Forsøk på utttak av jerv i Reinheimen

x

 

 

11

28.01.21

SFIN

Leder i rovviltnamnda i region 3, 5 og 6

Innkalling til statusoppdateringsmøte lisensfelling av jerv i region 3, 5 og 6 1. februar 2021

 

x

 

12

28.01.21

KLD

Oppland Bonde- og småbrukarlag og NOAH

Avgjørelse på klage på vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i rovviltregion 3 i 2021

x

 

 

13

02.02.21

Ledere i rovviltnemnd region 3, 5 og 6

KLD, LMD, Miljø-direktoratet og Landbruiks-direktoratet

Lisensfelling av jerv 2020/2021 – statusoppdateringsmøte pr. 1. februar 2021 med rovviltnemndsledere i region 3, 5 og 6

 

x

 

14

05.02.21

SFIN

Adresseliste

Invitasjon til erfaringsutvekslingsmøte om jerveforvaltningen i rovviltregion 3, 5 og 6 med utgangspunkt i Reinheimen og Dovrefjell 10. mars 2021

 

 

x

15

11.02.21

Østre Toten Sau og Geit

Stats-forvalteren i Innlandet

Anmodning om utvidet fellingstillatelse av gaupe i region 3 Oppland

x

 

 

16

16.02.21

Ledere i rovviltnemnd region 3, 5 og 6

Miljø-direktoratet

Rovviltregion 3,5 og 6 – resultater frå lisensfelling av jerv 2020/2021 og anmodning om ekstraordinære uttak

 

x

 

17

19.02.21

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Leder i rovviltregion 3 og 6

Jerv på åte etter fellingsperiodens slutt

x

 

 

18

21.02.21

Roger Åsheim, Vest-Torpa beitelag

Leder i rovviltnemnda

Tilleggsdyr i gaupejakta til Valdres og Land

 

X

 

19

24.02.21

Miljødirektoratet

Adresseliste

Planleggingsramme for regionale rovviltnemnder 2021- Førebyggjande og konfliktdempande tiltak (FKT) og drift

x

 

 

21

03.03.21

Skjåk

rovvilt-nemnda

Bekymringsmelding fra 3. mars

x

 

 

21

3.03.21

SFIN

Adresseliste

Referat fra erfaringsutveklingsseminar 10. mars

x