Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 23.01.2023

Bruk av SMIL-midlene i 2022

5,3 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2022.


Publisert 17.01.2023

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket er på høring

Høringsfrist: 1. mars 2023.


Publisert 08.11.2022

Godt samarbeid om utvalgte kulturlandskap i Agder

En del av aktiviteten koordineres i jevnlige møter mellom kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren.


Publisert 04.10.2022

Innholdsrikt kulturlandskapskurs

Statsforvalterne i Agder og Rogaland samarbeidet om et kurs for kommunene 28.–29. september i Egersund.


Publisert 26.09.2022

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 


Publisert 14.09.2022

Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestand.


Publisert 06.07.2022

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2023 – søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 28.06.2022

Flott dag med prisutdeling i kulturlandskapet i Salmeli

Statsforvalter Gina Lund overrakte Agders kulturlandskapspris 2022 til Per Øyvind Bergmann Tørresen og Lene Olsen 26. juni.


Publisert 27.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


Publisert 22.06.2022

RMP-tilskuddet til klimarådgiving justert

Endringer i regelverket som følge av jordbruksoppgjøret 2022.