Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 23.05.2022

Kulturlandskapsprisen i Agder 2022 går til Per Øyvind Bergmann Tørresen

Prisvinneren produserer kjøtt og kulturlandskap med gamle husdyrraser i trua naturtyper ute på øyer og oppe til fjells.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk. 


Publisert 26.01.2022

Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere

Vi har regnet på hvordan foreslåtte endringer i krav til spredeareal for husdyrgjødsel vil slå ut i Agder.


Publisert 26.01.2022

Klimasats i kommunene på Agder

Flere kommuner i Agder er invitert med i et prosjekt som skal øke kompetansen om landbrukets klimakalkulator. 


Publisert 26.01.2022

Bruk av SMIL-midlene i 2021

5 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2021.


Publisert 05.01.2022

Landbruksplast er nødvendig, men problematisk

Forum landbruksplast er etablert som en ny nasjonal møteplass for aktører som ønsker å finne løsninger på problemet med landbruksplast i naturen.


Publisert 17.12.2021

Klimarådgiving i regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2021

I Agder har 12 gårdbrukere søkt om tilskudd til klimarådgiving i 2021.


Publisert 14.10.2021

Lærerik kulturlandskapsdag

Statsforvalteren inviterte kommunenes landbruksforvaltning til den årlige kulturlandskapsdagen 7. oktober på Søgne videregående skole.


Publisert 16.08.2021

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021 til Lista-bonde

Reinert Kjølleberg fikk overrakt prisen av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad i det vakre kulturlandskapet på Lista 16. august.


Publisert 08.07.2021

Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.