Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 02.01.2023

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 01.12.2021

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.


Publisert 14.10.2021

Lærerik kulturlandskapsdag

Statsforvalteren inviterte kommunenes landbruksforvaltning til den årlige kulturlandskapsdagen 7. oktober på Søgne videregående skole.


Publisert 16.08.2021

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021 til Lista-bonde

Reinert Kjølleberg fikk overrakt prisen av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad i det vakre kulturlandskapet på Lista 16. august.


Publisert 08.07.2021

Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.


Publisert 23.06.2021

Utvalgt kulturlandskap Fjotland?

Kan og vil deler av Fjotland i Kvinesdal kommune bli et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket?


Publisert 22.06.2021

Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris

Kulturlandskapsprisen for Agder 2021 gikk til Reinert Kjølleberg.


Publisert 26.03.2021

Klimarådgiving som RMP-tiltak i 2021

Klimarådgiving skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) fra kommende søknadsomgang. Dette er nå avklart av partene i jordbruksoppgjøret i møte 18. mars.


Publisert 18.12.2020

Rekordstor interesse for SMIL-midlene

7 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2020.


Publisert 23.11.2020

Presenterte Landbrukets klimakalkulator for næringen

Over 40 deltok på Norsk landbruksrådgivings digitale møte.


Publisert 02.09.2020

Kulturlandskapsdag i strålende vær i Bygland

Landbruksbyråkrater fikk se gamle bygninger og flott landskap på Skore og Åraksbø.