Miljøtiltak

Oppdatert 02.01.2023

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


Publisert 21.03.2023

Informasjonsmøter om regionalt miljøprogram i jordbruket

"RMP og pizza" – Kvås, Evjemoen og Holt 28. og 29. mars.


Publisert 10.03.2023

Webinarer om bruk av plantevernmidler nær vann

Mattilsynet inviterer til veiledningsmøter 22. og 23. mars.


Publisert 24.01.2023

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått 250 000 kr i 2023 – søknadsfrist 1. april.


Publisert 23.01.2023

Bruk av SMIL-midlene i 2022

5,3 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2022.


Publisert 17.01.2023

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket er på høring

Høringsfrist: 1. mars 2023.


Publisert 08.11.2022

Godt samarbeid om utvalgte kulturlandskap i Agder

En del av aktiviteten koordineres i jevnlige møter mellom kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren.


Publisert 04.10.2022

Innholdsrikt kulturlandskapskurs

Statsforvalterne i Agder og Rogaland samarbeidet om et kurs for kommunene 28.–29. september i Egersund.


Publisert 26.09.2022

Håndtering av landbruksplast

Plast i ulike former brukes mye i landbruket, og det er viktig at næringen håndterer plasten riktig og miljøvennlig. 


Publisert 14.09.2022

Flott nettverkssamling for utvalgte kulturlandskap

Involverte i Agders tre UKL-områder møttes på Furøya i Tvedestand.


Publisert 06.07.2022

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2022 – søknadsfrist 15. oktober.