Miljøtiltak

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


Publisert 14.10.2021

Lærerik kulturlandskapsdag

Statsforvalteren inviterte kommunenes landbruksforvaltning til den årlige kulturlandskapsdagen 7. oktober på Søgne videregående skole.


Publisert 16.08.2021

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021 til Lista-bonde

Reinert Kjølleberg fikk overrakt prisen av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad i det vakre kulturlandskapet på Lista 16. august.


Publisert 08.07.2021

Klimarådgiving – nytt miljøtiltak i jordbruket

Gode råd og tiltaksplaner skal få bonden til å ta bærekraftige og klimavennlige valg.


Publisert 23.06.2021

Utvalgt kulturlandskap Fjotland?

Kan og vil deler av Fjotland i Kvinesdal kommune bli et nytt Utvalgt kulturlandskap i jordbruket?


Publisert 22.06.2021

Steingjerder på Lista gav kulturlandskapspris

Kulturlandskapsprisen for Agder 2021 gikk til Reinert Kjølleberg.


Publisert 26.03.2021

Klimarådgiving som RMP-tiltak i 2021

Klimarådgiving skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) fra kommende søknadsomgang. Dette er nå avklart av partene i jordbruksoppgjøret i møte 18. mars.


Publisert 19.02.2021

Foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen!

Hvem har gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet i Agder? Send inn forslag innen 22. mars.


Publisert 20.01.2021

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått kr 300 000 i 2021 – søknadsfrist 1. april.


Publisert 18.12.2020

Rekordstor interesse for SMIL-midlene

7 millioner i tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Agder i 2020.


Publisert 23.11.2020

Presenterte Landbrukets klimakalkulator for næringen

Over 40 deltok på Norsk landbruksrådgivings digitale møte.