Miljøtiltak

Oppdatert 08.04.2024

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


Publisert 12.03.2024

Vipetiltak i RMP fra 2024

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er nå inne i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket. Frist for å jordarbeide vipestriper og melde inn tiltak er 1. april.


Publisert 12.03.2024

Funn av sjeldan art i Valle

Solblombandfluge funne under arbeidet med forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland.


Publisert 04.03.2024

Hvem fortjener den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024?

Målet med prisen er å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapene og stimulere til å ta godt vare på dem.


Publisert 12.02.2024

Bruk av SMIL-midlene i 2023

Til sammen 5,6 mill. kr innvilget til 161 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2023.


Sist endra 31.01.2024

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Nå har alle områdene fått oppdaterte forvaltningsplaner.


Publisert 29.01.2024

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått 500 000 kr i 2024 – søknadsfrist 1. april.


Publisert 09.11.2023

Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet

Fotografier i SMIL- og UKL-prosjekter er enkelt og pedagogisk.


Publisert 22.06.2023

Arbeidet med regionalt miljøprogram for Agder 2023–2026

Rullering av Agders regionale miljøprogram er gjennomført med store omprioriteringer i programmet.


Publisert 02.05.2023

Nytt regionalt miljøprogram (RMP) for perioden 2023–2026

Nytt RMP for jordbruket i Agder er nå fastsatt og ny forskrift trått i kraft – store endringer.


Publisert 14.04.2023

Godt oppmøte til RMP og pizza

Bønder fikk informasjon om endringer i regionalt miljøprogram gjennom tre informasjonsmøter.