Kulturlandskap, miljø og klima

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 24.05.2024

Slåttedag og 15-årsjubileum for UKL

Feiring av Utvald kulturlandskap Rygnestad og Flateland i Valle 20. juli kl. 11.00–16.00.


Publisert 22.05.2024

Teamsmøte om restaurering av gamle bygningar

UKL-kommunane i Agder fekk orientering om tilbodet til byggeskikk- og bygningsvernsentera til fylkeskommunen.


Publisert 12.03.2024

Vipetiltak i RMP fra 2024

Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl (vipe) er nå inne i tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket. Frist for å jordarbeide vipestriper og melde inn tiltak er 1. april.


Publisert 12.03.2024

Funn av sjeldan art i Valle

Solblombandfluge funne under arbeidet med forvaltningsplan for Rygnestad og Flateland.


Publisert 04.03.2024

Hvem fortjener den nasjonale kulturlandskapsprisen 2024?

Målet med prisen er å øke kunnskapsnivået om kulturlandskapene og stimulere til å ta godt vare på dem.


Publisert 12.02.2024

Bruk av SMIL-midlene i 2023

Til sammen 5,6 mill. kr innvilget til 161 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2023.


Sist endret 31.01.2024

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund. Nå har alle områdene fått oppdaterte forvaltningsplaner.


Publisert 29.01.2024

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått 500 000 kr i 2024 – søknadsfrist 1. april.


Publisert 09.11.2023

Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet

Fotografier i SMIL- og UKL-prosjekter er enkelt og pedagogisk.


Publisert 22.06.2023

Arbeidet med regionalt miljøprogram for Agder 2023–2026

Rullering av Agders regionale miljøprogram er gjennomført med store omprioriteringer i programmet.