Arbeidet med regionalt miljøprogram for Agder 2023–2026

Rullering av Agders regionale miljøprogram er gjennomført med store omprioriteringer i programmet.

Publisert 22.06.2023

Denne artikkelen er opprinnelig skrevet til LMD – Fylkesnytt for Agder 2/2023


Med utgangpunkt i miljøutfordringene i fylket skal det gjøres prioriteringer av hvordan man vil følge opp med tiltak i Regionalt miljøprogram (RMP). Føringer for bruk av RMP-midlene er at midlene skal brukes der de får mest effekt. I de siste årenes jordbruksoppgjør er det presisert at særlig vannmiljøtiltak, tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og tiltak som ivaretar truet natur skal prioriteres i fylkene.

Det ble tidlig i rulleringsarbeidet klart at det var nødvendig å gjøre omprioriteringer for Agders del. Vi lever i en tid med klimakrise og naturkrise. For å følge opp klimaavtalen med Staten har landbruket utformet en egen klimaplan. Flere av RMP-tiltakene er aktuelle tiltak innenfor enkelte av satsingsområdene i klimaplanen.

Det er behov for mer målrettede tiltak, særlig for å begrense avrenning til vann, begrense klimautslipp og for å ivareta biologisk mangfold. Dette har medført omfattende endringer i RMP for Agder 2023–2026 i forhold til forrige programperiode. Engasjementet har vært stort. I høringsperioden kom det inn over 40 innspill, og de fleste innspillene hadde kommentarer og synspunkter på flere ulike temaer og tiltak.

Underveis i rulleringsperioden har vi foretatt spørreundersøkelse og gjennomført flere møter med kommunene og med sentrale aktører i landbruket. Programmet er utarbeidet i samarbeid med Strategigruppa for RMP som består av fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgiving Agder, Agder fylkeskommune og kommunene.

Etter at Regionalt miljøprogram for ny programperiode var fastsatt, arrangerte Statsforvalteren i samarbeid med strategigruppa tre regionvise informasjonsmøter for gårdbrukere i Agder.

Informasjonsmøte på Tvedestrand vgs., avd. Holt. Foto: Ellen S. Eskeland / Statsforvalteren i Sgder.

Når det gjelder miljøtema Kulturlandskap utgår tiltaket Slått av verdifulle jordbrukslandskap helt fra 2023 og tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark fases ut i løpet av programperioden. Disse to tiltakene har vært knyttet til prioriterte områder der kommunene har valgt ut om lag 15 % av jordbruksarealet etter oppsatte kriterier. Vi mener disse tiltakene i prioriterte områder ikke har vært målrettede nok for Agders del. Dette skyldes flere forhold. Det har blant annet ikke har vært tilstrekkelig objektive utvalg av områder, en uforholdsmessig stor andel av RMP-midlene har gått til disse to tiltakene (34,6 % i 2022), de fleste av arealene i prioriterte områder hadde blitt drevet uansett, og det har ikke vært spesielle krav til drifta som vi ser vil medføre en miljøgevinst.

Prosentvis fordeling av midlene mellom de ulike miljøtemaene.

Sektordiagrammet ovenfor viser prosentvis fordeling av midlene mellom de ulike miljøtemaene i søknadsomgangen 2022. Kulturlandskap har tatt en stor del av kaka, og vi forventer at dette reduseres betydelig fremover blant annet på grunn av de nevnte endringene for to tiltak. I 2022 utgjorde tilskudd til tiltakene Slått av verdifulle jordbrukslandskap og Beiting av jordbrukslandskap i innmark vel halvparten av midlene til kulturlandskap. De øvrige tre kulturlandskapstiltakene vi har hatt med i forrige programperiode videreføres, slik at miljøtema Kulturlandskap er fremdeles prioritert i Agder.

Omprioriteringen vil frigjøre midler som vi kan bruke til andre tiltak innen miljøtema Utslipp til luft, Avrenning til vann, Biologisk mangfold og det nye miljøtemaet Jord og jordhelse. I tillegg vil det være midler tilgjengelig som gir oss mulighet til å øke satsene for de viktigste tiltakene.

Lenke til artikkel om nytt regionalt miljøprogram for perioden 2023–2026