Før- og etterbilder ved tiltak i kulturlandskapet

2007 og 2014: Nyrydding og steingjerdebygging, Jølle i Vest-Lista UKL, Farsund kommune. Foto: Oskar Puschmann / NIBIO/Riksantikvaren.

Fotografier i SMIL- og UKL-prosjekter er enkelt og pedagogisk.

Publisert 09.11.2023

Bruk av fotografier i forbindelse med SMIL-tiltak (spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og UKL-tiltak (utvalgte kulturlandskap i jordbruket) er både enkelt og pedagogisk for å dokumentere arbeidet som er gjort. Dette gjelder gjerne tiltak som fremmer natur- eller kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap – som rydding, beiting og istandsetting. Bilder sier mer enn tusen ord, sies det. Ekstra bra blir det når bildene tas etter «Puschmannmetoden» – altså bilder tatt før og etter gjennomført tiltak fra nøyaktig samme ståsted. Slike bildepar viser hva SMIL- og UKL-midlene er brukt til. Det kan være nyttig å vise allmenheten hva disse offentlige pengene brukes til. Bildeparene kan brukes i formidlingsarbeid på ulike måter, for eksempel ved markedsføring av tilskuddsordningene, i artikler på kommunens hjemmeside, sosiale medier, aviser osv.

Riksantikvaren og NIBIO ved Oskar Puschmann har laget en veileder for refotografering i UKL-områdene. I Agder gjelder det områdene Vest-Lista (Farsund), Rygnestad og Flateland (Valle) og Furøya (Tvedestrand). Før- og etterbilder viser endringer i landskapet. Formålet med veilederen er både å vise «historiske bildepar» (bilder som viser den historiske utviklingen i landskapet) og «resultatbilder» (før og etter gjennomført tiltak). Selv om veilederen først og fremst er beregnet på UKL-områdene, inneholder den tips om fotografering av «resultatbilder», oppfordring til å bygge opp et lokalt bildearkiv og til å reflektere over landskapsendringer og om hvor vi er på vei. Fortidas bilder kan være nyttige i planlegging av framtidas areal- og ressursbruk.

Se bilder fra Riksantikvarens fotoarkiv:

Fyrøya UKL, Tvedestrand

Rygnestad og Flateland UKL, Valle

Vest-Lista UKL, Farsund