Innholdsrikt kulturlandskapskurs

Vandring i kulturlandskapet, Øen-tunet gard i Dalane,
Vandring i kulturlandskapet, Øen-tunet gard i Dalane, Foto: Ellen S. Eskeland / Statsforvalteren i Agder.

Statsforvalterne i Agder og Rogaland samarbeidet om et kurs for kommunene 28.–29. september i Egersund.

Publisert 04.10.2022

Landbrukets samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon på den ene siden og å produsere kulturlandskap og biologisk mangfold på den andre siden. Hvordan kan disse to ulike målene oppfylles?

Antall gårdbrukere er i sterk tilbakegang noe som fører til at maten stadig produseres på færre hender. Hvordan skal de som er igjen også klare å skjøtte det verdifulle kulturlandskapet?

Utgangspunktet for kurset var nettopp disse utfordringene. Det verdifulle kulturlandskapet er i trøbbel. Det gjelder de skjøtselsavhengige naturtypene som slåttemark, slåttemyr og kystlynghei og mange arter som er avhengig av disse naturtypene, er rødlistede og i sterk tilbakegang. I tillegg er mange kulturminner som steingjerder, buveier og småbygningene i jordbruket i tilbakegang. Det verdifulle kulturlandskapet er viktig for tilhørighet og trivsel, er leveområde for planter, insekter, fugler og dyr og er en viktig del av vår kulturarv.

Gårdstunet på den freda Øen-tunet gard i Dalane.
Gårdstunet på den freda Øen-tunet gard i Dalane. Foto: Ellen S. Eskeland / Statsforvalteren i Agder.

Kurset inneholdt temaer knyttet til disse problemstillingene. 60 deltakere var samlet i Egersund. I tillegg til statsforvalterne Bent Høye i Rogaland og Gina Lund i Agder bidro dyktige foredragsholdere fra NIBIO som Ellen Svalheim, Oskar Puschmann og Christian Pedersen. Andre foredragsholdere var fra Statens naturoppsyn, Agder fylkeskommune – byggeskikksenteret i Flekkefjord og fagfolk fra statsforvalterne, gårdbruker fra Gjesdal og representanter fra kommunene. Det ble også tid til befaring til det fredete Øen-tunet i Dalane der bygningene er restaurert i tråd med bygningsantikvariske prinsipper – og som brukes som fritidsbolig. Det var også tur til kystlyngheia på Eigerøy sammen med eier av Løyning gard som skjøtter denne flotte lyngheia.

Kystlynghei på Eigerøy, Løyning gard.
Kystlynghei på Eigerøy, Løyning gard. Foto: Nono Dimby / Statsforvaltaren i Rogaland.