Klagesak: Statsforvalteren omgjør Randaberg kommune sin dispensasjon og gir avslag til frisbeegolfbane i Giljaskogen på Randaberg.

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 vedtak om tillatelse til etablering av frisbeegolfbane. Etter klage fra naboer omgjør Statsforvalteren tillatelsen til et avslag.

Publisert 04.03.2024

Saken gjelder søknad om dispensasjon til etablering av frisbeegolfbane med 10 hull i Giljaskogen. Tiltaket er i strid med arealformålet friluftsområde i reguleringsplanen og forbudet mot bygging i strandsonen som står i plan- og bygningsloven § 1-8.

Statsforvalteren ga uttale til søknaden 20.06.23:

«Statsforvalteren i Rogaland utførte lovlighetskontroll av opprinnelig vedtak for frisbeegolfbanen, datert 29.03.2022. Vi konkluderte med at en frisbeegolfbane ikke er i tråd med arealformålet friluftsliv. Kommunen bør derfor vurdere om det bør utarbeides en egen reguleringsplan, for å sikre en gjennomsiktig og god prosess for realisering av ønsket tiltak, Jf. Pbl § 12-12.»

Randaberg kommune fattet 31.08.2023 følgende vedtak:        

«Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak/innstilling Randaberg kommune gir dispensasjon fra pbl. § 1-8 for omsøkt tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen og dispensasjon fra reguleringsformålet i Reguleringsplan for Fjellheim nord (planid. 1979003). Omsøkt tiltak omfatter bruksendring av areal og oppføring av nytt anlegg/konstruksjon, innhegning og skilt/reklame for frisbeegolfbane med 10 hull. Dispensasjonene gis med hjemmel i pbl. § 19-2.»   

Statsforvalteren i Rogaland fant at vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 for å innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Dette ble blant annet begrunnet med at frisbeegolfbanen i praksis benyttes av en begrenset gruppe mennesker som ønsker å drive med frisbeegolf som idrett. Formålet med et friområde er imidlertid å ha et friluftsområde for allmennheten. I perioder med utstrakt bruk av frisbeegolfbanen kan denne oppleves som en barriere for andre brukere av området, og trolig legge begrensinger på allmennhetens muligheter til fritt å kunne ferdes i område og bruke dette som et oppholds- og rekreasjonsområde. Det vises i denne sammenheng til at brukere av anlegget benytter større deler av parken for å utøve sporten, og frisbeediscene kan ha en betydelig vekt og fart, samt bevege seg fritt gjennom luften uten styring etter utkast. Dette medfører at discene kan komme uventet på andre som bruker området slik at de i større grad enn ellers må vise aktsomhet og planlegge egen ferdsel og opphold i området.

Videre vurderte Statsforvalteren at Giljaskogen er et viktig friluftsområde for barn og unge, og at etablering av frisbeegolfbane kan få konsekvenser for deres bruk av området. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. Statsforvalteren vurderer at barn og unge fremdeles har et egnet leke- og oppholdsmiljø i Giljaskogen, men at det omsøkte tiltaket vil bidra til å redusere barn- og unges mulighet til fri og uhindret bruk av friområdet, noe som er en klar ulempe med tiltaket.  

Se Statsforvalterens vedtak i brev vedlagt artikkelen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.