Arealforvaltning og eiendomsjus

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen landbrukseiendom, kart, jordvern og arealforvaltning.


Sist endret 08.05.2024

AR5-info

AR5-frister 2024, kurs og informasjon om AR5.


Publisert 24.04.2024

Presentasjonar frå møte

Her finn du presentasjonar frå Statsforvaltaren sine møte for kommunane.


Publisert 14.04.2023

Landbrukseiendom i dødsbo

Innen ett år etter dødsfallet skal kommunen varsle dødsboet om treårsfristen for å overføre landbrukseiendom til ny eier.


Publisert 14.04.2023

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan også i år søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 31. mai. Potten er økt.


Publisert 08.03.2023

Fradeling av prestegårder og eiendom tilhørende Opplysningsvesenets fond

Behandling og vurdering etter jordloven § 12, som i andre samenlignbare saker.


Publisert 07.04.2022

Klassifisering av midlertidig omdisponerte arealer

Tiltak som er gjennomført etter varig eller midlertidig omdisponering av jordbruksareal kan få konsekvenser for klassifisering av arealene – og dermed også påvirke arealgrensene etter blant annet konsesjonslov og odelslov.


Publisert 06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk. 


Publisert 30.03.2022

Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.


Publisert 02.02.2022

Odelslovens løsningsrett går foran jordlovens delingsforbud

Behandling av saker etter jordloven § 12 hvor en odelsberettiget krever den fradelte eiendommen løst på odel.


Publisert 27.01.2022

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Kartløysinga Kilden – arealinformasjon, databasar og statistikk – nyttig i kommunane sitt arbeid med arealforvaltning.