Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.03.2022

23. mars 2022 sendte landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram brev til alle kommuner og fylkeskommuner hvor de ber om at matjorda tas godt vare på i arealplanleggingen. Blant annet oppfordrer de kommunene til å tilbakeføre arealer avsatt til formål som innebærer omdisponering av dyrka jord. I tillegg oppforder de kommunene til å utarbeide jordvernstrategier med nullvisjon for nedbygging.

Matsikkerhet og beredskap

I jordvernbrevet understreker statsrådene at bevaring av dyrket mark er en nasjonal interesse. Norge har lite dyrket jord grunnet topografi og klima – kun 3 prosent av landarealet kan brukes til å dyrke mat. I Hurdalsplattformen står det at målet for selvforsyningsgraden skal økes til 50 prosent. Statsrådene viser til at vi må ta vare på jordbrukets produksjonsressurser over hele landet for å oppnå styrket beredskap og matsikkerhet. Videre bidrar en god utnyttelse av arealer som allerede er bebygd til å redusere behovet for å bygge ned dyrket jord.

Tilbakeføre areal til LNF-formål

Kommunenes rolle i å ivareta jordvernet er viktig. Som følge av en strammere jordvernpolitikk oppfordrer statsrådene Sandra Broch og Bjørn Arild Gram kommunene til å vurdere om arealer avsatt til formål som innebærer omdisponering av dyrka jord, skal tilbakeføres til LNF-formål (landbruks-, natur- og friluftformål).

Nasjonal jordvernstrategi

Stortinget behandlet 16.06.2021 den oppdaterte nasjonale jordvernstrategien, jf. Prop. 200 S (2020–2021). Stortinget sluttet seg til at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 2025.

Kommunale jordverstrategier

Det går fram av statsrådenes brev at kommunene fra i år kan søke om midler til å lage en kommunal jordvernstrategi. Kommunene oppfordres blant annet til å ha en nullvisjon for nedbygging av dyrka jord.

Rollene til fylkeskommunene og statsforvalterne

I det nye jordvernbrevet påpeker statsrådene også at fylkeskommunene har en viktig rolle som regional planmyndighet. Fylkeskommunene skal ivareta jordvernpolitikken på regionalt nivå. Statsforvalterne skal legge den nasjonale jordvernpolitikken til grunn i sin medvirkning i planlegging.

Les hele jordvernbrevet her.