Odelslovens løsningsrett går foran jordlovens delingsforbud

Behandling av saker etter jordloven § 12 hvor en odelsberettiget krever den fradelte eiendommen løst på odel.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.02.2022

Departementet uttaler at spørsmålet om deling av eiendommen som odelsjorda er lagt til er irrelevant for løsningsretten etter odelsloven. Det avgjørende for om det må kreves en ny behandling etter jordloven § 12 er om erverver kan overta på odel etter reglene i odelsloven. Det kan dermed ikke kreves delingssamtykke hvis en odelsberettiget krever en eiendom løst på odel. I tillegg bemerker depatementet at ervervet må ha skjedd innenfor løsningsfristen og at den odelsrettslige hjemmelsrekkefølgen foreligger.

Lenke til departementets brev

Hvis kommunen gir samtykke til fradeling av et areal fra en odelseiendom med vilkår om salg som tilleggsjord til annen eiendom, så vil en odelsberettiget ha rett til å overta parsellen. Og ifølge departementet må kommunen bekrefte på egenerklæringsskjemaet at deling etter jordloven ikke er nødvendig.