Landbrukseiendom i dødsbo

Innen ett år etter dødsfallet skal kommunen varsle dødsboet om treårsfristen for å overføre landbrukseiendom til ny eier.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.04.2023

Vi minner om kommunens plikt etter arveloven § 99 a til  å varsle dødsboet (arvingene i boet) innen ett år etter dødsfallet om treårsfristen for å overføre landbrukseiendom til ny eier.

Nærmere informasjon om dette ble gitt i Landbruksdirektoratets brev til kommunene av 20.12.2021. For dødsfall som skjedde før lovens ikrafttredelse den 1. januar 2022, regnes fristen for varsling fra denne dato. Tingrettens arbeid med å oversende melding om landbrukseiendom i dødsbo startet 1. januar 2021. Når det gjelder dødsfall før dette viser vi til vårt brev av 06.05.2022 der vi sendte kommunene en oversikt hentet fra Landbruksregisteret over eiendommer der minst en av hjemmelshaverne er død.

Kommunene har nå fått tilgang til oppdatert liste over landbrukseiendommer i dødsbo i Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester, Rapporter.

Mer informasjon om disse nye oppgavene er gitt på Landbruksdirektoratets nettside og i Landbruks- og matdepartementets veileder til arveloven § 99 a.

Kontaktpersoner