Arealforvaltning og eiendomsjus

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen landbrukseiendom, kart, jordvern og arealforvaltning.


Publisert 13.01.2022

Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Om rekkefølgebehandlingen i kommunene i saker som krever både delingssamtykke etter jordloven og dispensasjon etter plan- og bygningsloven.


Publisert 06.07.2021

Betydelig omdisponering av dyrka jord

Hovedårsaken i Agder i 2020 var utbygging av E39 og Rv 9, slik det også var i 2019.


Publisert 03.05.2021

Statsforvalteren har nominert Arendal kommune til jordvernprisen

Den nasjonale jordvernprisen deles ut av Landbruks- matdepartementet annethvert år og skal inspirere til gode strategier og tiltak for å ta vare på dyrka mark.


Publisert 26.02.2021

Dyrkingskart gir jordvernet drahjelp

Det er verdifulle jordbruksarealer i Agder og potensiale for mer produksjon av korn og grønt.


Publisert 07.07.2020

Økt omdisponering av dyrka jord på Agder i 2019

Hovedårsaken er utbygging av E39 og Rv 9.


Publisert 04.03.2020

Politikeropplæring i juridiske forhold rundt landbrukseiendommer

Fylkesmannen kurser kommunale utvalg i jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven.


Publisert 23.01.2020

Arealbarometer for Agder

1,5 % av fylkets areal er jordbruksareal, og grasproduksjon dominerer.


Publisert 06.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.


Publisert 26.09.2017

Gården som ressurs

Ny veileder til plan- og bygningsloven.