Mange delings- og omdisponeringssaker etter jordloven krever også dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Om rekkefølgebehandlingen i kommunene i saker som krever både delingssamtykke etter jordloven og dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2022

Statsforvalteren ønsker at kommunene behandler alle sakene etter jordloven før dispensasjonssakene etter plan- og bygningsloven sendes på høring til Statsforvalteren. Det er særlig viktig å foreta jordlovbehandlingen først dersom det ligger an til avslag etter jordloven. Vi viser til at det uansett ikke er adgang til å gjennomføre tiltaket etter plan- og bygningsloven, dersom det ikke foreligger samtykke etter jordloven i slike tilfeller. Kommunens jordlovbehandling vil også gi Statsforvalteren viktig informasjon om sakens faktum. Når saken sendes på høring til Statsforvalteren ber vi derfor om at kommunens jordlovbehandling vedlegges høringsbrevet.