Fradeling av prestegårder og eiendom tilhørende Opplysningsvesenets fond

Behandling og vurdering etter jordloven § 12, som i andre samenlignbare saker.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2023

Opplysningsvesenets fond arbeider nå med å dele opp prestegårder og eiendom som tilhører fondet på bakgrunn av opphøret av Statskirken i 2017. Det er på denne bakgrunn reist spørsmål ved om det er gitt sentrale føringer fra Landbruks- og matdepartementet eller andre, eller gjort noen vedtak med presedensvirkning, som medfører at disse delingssakene skal behandles på en annen måte enn vanlige delingssaker etter jordloven § 12. I slike saker ligger det an til at store landbrukseiendommer blir husløse dersom fondets søknader om deling etter jordloven § 12 innvilges. Dette også uten at restarealet blir tilleggsareal til andre landbrukseiendommer.

Det fremgår av lov om Opplysningsvesenets fond (Lov-2021-06-18-98) § 5 annet ledd at: «Krav om samtykke etter jordlova § 12 eller konsesjon etter konsesjonsloven § 2 gjeld på vanleg måte ved overføringar etter fyrste ledd.»

Vi kan heller ikke se at det av forarbeidene til loven, herunder Prop. 144 L (2020–2021), fremgår noen uttalelser som indikerer at det skal gjelde en annen praksis etter jordloven § 12 i disse sakene sett i forhold til i andre sammenlignbare saker.

Vi har også forelagt dette spørsmålet for Landbruksdirektoratet. Direktoratet opplyser om at det ikke er gitt noen særregler eller lagt opp til noen særbehandling av søknader knyttet til deling av slike eiendommer som eies av Opplysningsvesenets fond (OVF), og at Landbruks- og matdepartementet ikke har gitt noen særføringer for slike saker.

Dette innebærer med andre ord at det her er lagt opp til en ordinær behandling og vurdering av slike saker etter jordloven § 12.

Kontaktpersoner