Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Krav til helsetenesta

.

Publisert 20.11.2012

29.01.2021

Tilbakemelding fra Helsedirektoratet – Bruk av Fentanyl i helsetjenesten offshore

Statsforvalteren i Rogaland oversendte en bekymringsmelding vi mottok til Helsedirektoratet 5. mars 2020, for vurdering av bruk av medikamentet Fentanyl utenfor godkjent indikasjon til behandling av smertetilstander offshore.


24.06.2020

Dimensjonering av førstehjelpslag

Fylkesmannen er bekymret for at antallet førstehjelpere offshore reduseres uten at dette er godt nok begrunnet.

Fylkesmannen har i brev til Norsk olje og gass  datert 16.06.2020 understreket behovet for risikovurdering og kompenserende tiltak dersom beredskapsorganiseringen tilrettelegges på annen måte.


06.03.2020

Bruk av legemiddelet Fentanyl til behandling av smertetilstander i helsetjenesten offshore oversendes Helsedirektorat for avklaring

Fylkesmannen i Rogaland har blitt opplyst at et selskap har erstattet medikament Morfin med Fentanyl i sine akuttmedisinske behandlingsprotokoller for behandling av smertetilstander.


28.11.2018

Forskrivning av Melatonin/ Circadin til personell i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen i Rogaland har fått en henvendelse som gjelder forskrivning av Melatonin/ Circadin/ ved søvnproblemer til personell offshore.


12.05.2017

Ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten kom i 2017 erstattet den gamle internkontrollforskriften fra 2002. Ut over at forskriften introduserer «styring» i stedet for «internkontroll» og har en oppdatert språkdrakt, er det noen nye bestemmelser som lederne i helsetjenesten må være oppmerksomme på.


31.03.2014

Har førstehjelpere/piloter taushetsplikt?

Førstehjelpere i petroleumsvirksomheten har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Piloter o.l. er ikke underlagt lovens krav. Dette er likevel ikke til hinder for at virksomheten kan pålegge slikt personell taushetsplikt i henhold til avtale.


18.03.2014

Utdeling av ikke reseptbelagte legemidler i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Sykepleier i petroleumsvirksomheten kan på selvstendig grunnlag dele ut legemidler som ikke er reseptpliktige uten å kontakte lege. Det er imidlertid mange krav i lov og forskrift som må følges. I noen tilfeller kan legemidler også være tilgjengelig uten at sykepleier blir kontaktet. Også her gjelder det strenge regler.


07.11.2013

Rutiner for praktisering av taushetsplikt i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Her finner du veiledning om rutiner for praktisering av helsepersonellets taushetsplikt ved akutt sykdom eller skade offshore.


25.10.2013

Håndtering av avvik/uønskede hendelser og internkontroll i petroleumsvirksomhetens hjelseteneste

Fylkesmannen har gjennom ulike tilsynsaktiviteter sett at helsetjenesten i petroleumsvirksomheten har tatt eksisterende kvalitets- og avvikssystemer i bruk i den grad det har passet. Virksomhetene har imidlertid ikke i tilstrekkelig grad tilrettelagt for at også hendelser som er underlagt helsepersonellets taushetsplikt systematisk rapporters og følges opp på samme måte som øvrige hendelser i petroleumsvirksomheten.


15.03.2013

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste skal som hovedregel alltid være begrunnet i helsehjelp til pasienten. Skal man avvike fra dette prinsippet må man innhente samtykke eller ha særskilt hjemmel i lov eller forskrift.