Tilbakemelding fra Helsedirektoratet – Bruk av Fentanyl i helsetjenesten offshore

Statsforvalteren i Rogaland oversendte en bekymringsmelding vi mottok til Helsedirektoratet 5. mars 2020, for vurdering av bruk av medikamentet Fentanyl utenfor godkjent indikasjon til behandling av smertetilstander offshore.

Publisert 29.01.2021

Vi ba også om avklaringer omkring krav ved delegering av oppgave til medhjelper jf. helsepersonelloven § 5.

Helsetjenesten offshore bør ligge på nivå med kommunehelsetjenesten.

I sitt svarbrev datert 21. desember 2020 opplyste Helsedirektoratet;

  • Helsedirektoratet kan ikke se at det er deres oppgave konkret å vurdere bruken av Fentanyl offshore, og om denne praksis er forsvarlig eller ikke.
  • Det er ikke Helsedirektoratet sin oppgave å vurdere bruk av et preparat utenfor godkjent indikasjon, videre at de ikke vurderer saken opp mot regelverk og/eller retningslinjer.

Helsedirektoratet mener Statsforvalteren i Rogaland må vurdere om det er forsvarlig eller ikke forsvarlig helsehjelp å anvende Fentanyl, slik det er beskrevet i selskapets behandlingsprotokoller.

Helsedirektoratet sitt svar er vedlagt.

Statsforvalteren i Rogaland har vedlagt et likelydende brev til industrien for informasjon, som også oversendes til selskapene.

Det er vår vurdering at det er selskapenes sitt ansvar å sikre at helsetjenesten offshore er organisert og tilrettelagt på en slik måte at helsehjelpen som blir gitt er forsvarlig.

Selskapene og industrien må selv vurdere hvilke konsekvenser endring av egne akuttmedisinske behandlingsprotokoller medfører, samt hvilke tiltak man må iverksette for å sikre en forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder tilstrekkelig kompetanse/opplæring av personell offshore.