Ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten kom i 2017 erstattet den gamle internkontrollforskriften fra 2002. Ut over at forskriften introduserer «styring» i stedet for «internkontroll» og har en oppdatert språkdrakt, er det noen nye bestemmelser som lederne i helsetjenesten må være oppmerksomme på.

Publisert 12.05.2017

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring. Forskriften, som finnes i høyremenyen, beskriver i detalj hva en systematisk styring skal bestå av. Vi har hentet ut og understreket noe av det som er nytt:

Virksomheten skal blant annet:

  • ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten
  • ha oversikt over veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten
  • planlegge hvordan risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt
  • sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende
  • minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten

Det er altså ikke store endringer, men noen nye tiltak må sannsynligvis iverksettes i helsetjenestene for å oppfylle kravene som er satt. Den nye forskriften slår tydelig fast at det er toppledelsen som har ansvaret (lenke). Mer veiledning finnes i forarbeidene til forskriften, blant annet i høringsnotatet, som er publisert på denne siden (lenke).