Krav til helsetenesta

.

Publisert 24.08.2021, Sist endra 24.08.2021

Publisert 01.04.2014

Dialogmøte om helsemessig beredskap i petroleumsvirksomheten

Fylkesmannen har ved flere tilsyn sett på ulike selskapers tilrettelegging for å sikre entydig og forsvarlig håndtering av pasienter med akuttmedisinske tilstander. Tilsynserfaringer har avdekket mangel på entydige prosedyrer/ rutiner for å sikre nødvendig kompetanse og forsvarlig pasienthåndtering ved akutt alvorlig respirasjonssvikt.

 

 


Publisert 31.03.2014

Har førstehjelpere/piloter taushetsplikt?

Førstehjelpere i petroleumsvirksomheten har taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell. Piloter o.l. er ikke underlagt lovens krav. Dette er likevel ikke til hinder for at virksomheten kan pålegge slikt personell taushetsplikt i henhold til avtale.


Publisert 18.03.2014

Utdeling av ikke reseptbelagte legemidler i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Sykepleier i petroleumsvirksomheten kan på selvstendig grunnlag dele ut legemidler som ikke er reseptpliktige uten å kontakte lege. Det er imidlertid mange krav i lov og forskrift som må følges. I noen tilfeller kan legemidler også være tilgjengelig uten at sykepleier blir kontaktet. Også her gjelder det strenge regler.


Publisert 07.11.2013

Rutiner for praktisering av taushetsplikt i helsetjenesten i petroleumsvirksomheten

Her finner du veiledning om rutiner for praktisering av helsepersonellets taushetsplikt ved akutt sykdom eller skade offshore.


Publisert 15.03.2013

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste.

Tilgang til helseopplysninger i petroleumsvirksomhetens helsetjeneste skal som hovedregel alltid være begrunnet i helsehjelp til pasienten. Skal man avvike fra dette prinsippet må man innhente samtykke eller ha særskilt hjemmel i lov eller forskrift.


Publisert 30.04.2009

Endring i regelverk for legemiddelhandtering.

Aktivitetsforskrifta § 9 regulerer legemiddelhandteringa i petroleumsverksemda. I rundskriv IS-9/2008 har Helsedirektoratet kome med merknader til forskrifta.