Bruk av legemiddelet Fentanyl til behandling av smertetilstander i helsetjenesten offshore oversendes Helsedirektorat for avklaring

Fylkesmannen i Rogaland har blitt opplyst at et selskap har erstattet medikament Morfin med Fentanyl i sine akuttmedisinske behandlingsprotokoller for behandling av smertetilstander.

Publisert 06.03.2020

Vi viser til Rammeforskriften §16 ; «Helsemessige forhold skal ivaretas på en forsvarlig måte i alle faser av petroleumsvirksomheten til havs».

For beskrivelse av legemiddelet Fentanyl viser vi til opplysninger gitt i Felleskatalogen; https://www.felleskatalogen.no/medisin/sok?sokord=fentanyl

Denne saken innehar problemstillinger som Fylkesmannen har bedt Helsedirektoratet å avklare hvorvidt praksis er innenfor gjeldende regelverk og faglige retningslinjer.  Hovedpunktene som skal avklares er:

  • Bruk av Fentanyl utenfor indikasjon
  • Bruk av medhjelper jf. delegering/kompetanse -helsepersonelloven med kommentarer § 5 - 1.ledd, 4. avsnitt

Vi ber industrien avvente med å endre egen praksis inntil det foreligger en vurdering fra Helsedirektoratet. Vurderingen fra Helsedirektoratet vil være normgivende.

Fylkesmannen vil gjennom likelydende brev til industrien samt vår hjemmeside informere når det foreligger en avgjørelse.

Kontaktpersonar