«Mann over bord» i petroleumsvirksomheten - tilrettelegging av den helsemessige beredskapen.

Bakgrunnen for vurderingen er en henvendelse fra Petroleumstilsynet i etterkant av et beredskapstilsyn på Leiv Eriksson. Tilsynet viste at innretningen planlegger for å ta pasienten om bord i beredskapsbåten for oppfølgende førstehjelp. Beredskapsbåten er ikke bemannet med sykepleier.

Publisert 09.05.2019

I følge rammeforskrftens § 16 har den ansvarlige plikt til å sikre en forsvarlig helsetjeneste for alle som oppholder seg på innretninger som deltar i petroleumsvirksomheten til havs.

For å sikre dette i en situasjon med «Mann over bord» er det Fylkesmannens vurdering at den helsemessige beredskapen må være innrettet slik at den sikrer at pasienten får rask og effektiv førstehjelp i innledende fase da dette er vesentlig for muligheten til å overleve. Førstehjelp ledet av en sykepleier bør tilstrebes i tilretteleggingen. 

Operatøren må i hvert enkelt tilfelle gjøre nødvendige vurderinger for å  sikre at den skadde får best mulig hjelp utfra situasjonen og tilgjengelige ressurser.

Vi viser til vedlagt notat til Petroleumstilsynet.