Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


26.02.2021

Statstilskudd til opplæring i og på samiske språk

Alle samiske elever  i grunnskolealder har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Det er nye søknadsfrister og nye skjema som skoleeier må være oppmerksom på.


23.02.2021

Rett til å gå på næraste skole

Alle barn har rett til å gå på den offentlege skolen som ligg nærast heimen i sin kommune. Dette gjeld også for barn med behov for spesialundervisning.


18.02.2021

HØRING: Nasjonal rammeplan for SFO

Her kan du lese utkastet til nasjonal rammeplan for SFO. Utdanningsdirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra alle som har meninger om SFO-tilbudet. Frist for å svare på høringen er 16. mars 2021. 


18.02.2021

Tilsyn med kvalitetsutvikling i skolen

I 2020 gjennomførte Statsforvaltaren to tilsyn med skolebasert vurdering. Vi fann at det er utfordrande for skolane å analysere og samanstille den kunnskapen dei har om elevane sine resultat, og kople dette opp mot elevane si måloppnåing i Læreplanverket. Vi fann òg at skolane synes det var utfordrande å finne gode ordningar for å involvere elevane og føresette i arbeidet med kvalitetsutvikling.


10.02.2021

Spesialundervisning i Rogaland

7,6 prosent av grunnskuleelevane i Rogaland har vedtak om spesialundervisning. Dette er likt som for ti år sidan. To tredjedelar av elevane som mottek spesialundervisning er gutar. Også dette har vært stabilt dei siste ti åra.


08.02.2021

Søk vidareutdanning innan 1. mars

Søknad om vidareutdanning for barnehagelærarar, lærarar, styrarar, rektorar og andre er den 1. mars 2021. På nettstaden til Utdanningsdirektoratet kan du lese meir om dei ulike ordningane for vidareutdanning.


04.02.2021

Retten til gratis skoleskyss

Elevar på 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen, har rett til gratis skoleskyss. For elevar på 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av kor langt det er til skolen. I tillegg er det reglar i opplæringslova om skyss for elevar som treng dette på grunn av funksjonshemming eller sjukdom.


04.02.2021

Permisjon frå skulen

Alle barn i grunnskulealder har opplæringsplikt. Det er likevel mogleg å søkje permisjon frå den pliktige opplæringa. Føresegner om dette finst i opplæringslova § 2–11.


28.01.2021

Hvilke tilrettelagde læremidler savner du?

Møter du barn eller elever med særskilte opplæringsbehov i din arbeidshverdag? Da ønsker Statped innspill fra deg! 

26.01.2021

Endring i regler for hjemmeopplæring under Koronaen

På gult nivå skal elever som hovedregel få all opplæring på skolen, men med noen unntak kan ungdomsskoler og videregående skoler gi opplæring hjemme. Dette gjelder hvis det er nødvendig av smittevernhensyn eller hvis skolen har hatt mye fravær over tid.

Elevenes beste skal ligge til grunn for skoleeiers vurderinger. Skoleeier får en plikt til å melde fra til Statsforvalteren ved bruk av hjemmeopplæring.