Grunnskule og vidaregåande opplæring

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

 

Vis meir


22.06.2021

Nytt til skolestart 2021

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.


14.06.2021

Ny Rammeplan for SFO - invitasjon til digital konferanse

Den nye Rammeplanen for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet. I fobindelse med den nye planen inviterer Utdanningsdirektoratet til en digital konferanse den 12. august 2021


04.06.2021

Hvordan løfte kvaliteten på opplæringen ?

Skoler som systematisk vurderer egen praksis og bruker det aktivt til å utvikle kvaliteten, lykkes best med å løfte elevenes resultater. Det kommer frem i sluttrapporten som Ekspertgruppen for skolebidrag har levert.


31.05.2021

Avlyst! Webinar om laget rundt barnet og eleven.

Webinaret om laget rundt barnet og eleven som skulle vært avholdt tirsdag 15. juni er dessverre avlyst. Laget rundt barnet og eleven er et svært viktig tema, og Utdanningsdirektoratet vil komme tilbake med et nytt arrangement på et senere tidspunkt. 28.05.2021

Standpunktvurdering og klagebehandling grunnskolen 2021

Utdanningsdirektoratet har publisert oppdatert informasjon om standpunktvurdering 2021. Dei oppfordrar skolane til å setje standpunktkarakterar så seint som praktisk mogleg. Informasjon om eventuelle konsekvensar av streiken for standpunktvurdering finn du her.


20.05.2021

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

Når barn og unge har behov for hjelp trenger de tidlig innsats fra flere instanser. Kommunene har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal gi tilpassede tilbud til rett tid. Barnehage og skole er sammen med hjemmet i en unik posisjon til å avdekke, men også følge opp utsatte barn og unge i samarbeid med for eksempel helsestasjon eller andre helseforetak.


18.05.2021

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris går til ein skole som praktiserer likeverd og inkludering på ein god måte. Alle kan nominere skolar til prisen. Nominasjonar må sendas til Statsforvaltaren i Rogaland innan 20. august 2021 


04.05.2021

Kva gjer PPT?

PPT står for pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste.  PPT skal hjelpe til med at alle har eit inkluderande, likeverdig og tilpassa pedagogisk tilbod. Kvar kommune skal ha ei slik teneste.


26.04.2021

Melding til barnevernet ved høyt skolefravær

Høyt skolefravær kan gi grunn for en bekymringsmelding til barnevernet. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og det er derfor ikke klagerett.


17.03.2021

Skoler bør innføre rødt nivå framfor å stenge

Tiltak som omfatter barn og unge skal være blant de siste tiltakene som blir gjennomført. Kommuner med økende smitte blant barn og unge bør innføre rødt nivå framfor å stenge skolene.