Grunnskule og vidaregåande opplæring

Oppdatert 08.07.2022

Grunnopplæringa vil seie grunnskule og vidaregåande opplæring. Opplæring på grunnskulenivået er eit kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringa på vidaregåande nivå. Også godkjende private skular kan tilby grunnopplæring.

Statsforvaltaren har ansvaret for at eksamen i grunnskulen og på vidaregåande skule, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomførte etter gjeldande lover og retningslinjer.

Statsforvaltaren rettleier fylkeskommunale, kommunale og private skuleeigarar etter opplæringslova og friskulelova. Statsforvaltaren skal òg føre tilsyn med at skuleeigarane driv i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkande ord og handlingar

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt skulemiljø utan mobbing og krenkingar. Viss du som elev ikkje har det trygt og godt på skulen, skal skulen hjelpe til. Viss skulen ikkje hjelper til, kan du ta kontakt med oss hjå Statsforvaltaren. Vi har meir informasjon om korleis du får ein trygg skuledag utan mobbing. 

Klage til Statsforvaltaren

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, eller ikkje avviser saka, skal ho sendast til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i opplæringslova og friskulelova med tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 17.11.2022

Fritak fra opplæringsplikten og konsekvenser for eleven

Alle elever har en rett og plikt til opplæring. Hvis eleven skal fritas for hele eller deler av opplæringen i en periode, må kommunen fatte et enkeltvedtak om dette på grunnlag av en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Fritak skal gis bare hvis hensynet til eleven tilsier det og foreldre har gitt skriftlig samtykke. Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller at hensynet til eleven kan medføre fritak etter bestemmelsen, først og fremst tilfeller der det vil være urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten.


Publisert 06.10.2022

Kartleggingsprøver i lesing og regning

Kartleggingsprøvene skal hjelpe skolen og lærerne med å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene.


Publisert 27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


Publisert 10.08.2022

Fokus på skolemiljø

Eit nytt skoleår står for døra, og Statsforvaltaren vil igjen rette søkelyset på skolemiljø. Å skape eit trygt og godt skolemiljø for kvar enkelt elev krev eit kontinuerleg førebyggande arbeid. I tilnærminga må fokuset vere på både trygt og godt.


Publisert 05.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole. 


Publisert 24.05.2022, Sist endra 24.05.2022

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen 2022

Foreldre og elever har rett til å klage på alle standpunktkarakterar dersom dei meiner at skolen ikkje har følgt reglane for fastsetting av karakteren. Statsforvaltaren er klageinstans. Vi vurderer om skolen har følgt § 3-15 i forskrifta. Vi vurderer ikkje om karakteren eleven har fått er riktig eller ikkje.


Publisert 16.05.2022

Kva betyr trygt og godt skole- og barnehagemiljø?

Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen, SFO og i barnehagen. Å ha det trygt og godt inneber meir enn å ikkje bli mobba eller krenka.


Publisert 12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


Publisert 04.05.2022

Skolemiljø og forebyggende arbeid

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Denne retten følges opp i kap 9A i opplæringsloven med krav til skolene om et kontinuerlig forebyggende arbeid.


Publisert 02.05.2022

Standpunktvurdering i grunnskolen 2022

Avlysing av eksamen våren 2022 vil gi skolane meir tid til opplæring for elevane. Lærarane vil ha moglegheit til å sikre eit tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterar. Vi oppfordrar skolane til å sette standpunktkarakter så seint som praktisk mogleg i skoleåret.