Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2024, Sist endra 14.06.2024

Nav kan ikkje kombinere stønadsformer ved tildeling av økonomisk stønad

Når Nav innvilgar økonomisk stønad etter sosialtenestelova skal dei vurdere kva for form stønaden skal gjevast i. Avgjerda om stønadsform er ein del av enkeltvedtaket, og tenestemottakaren kan difor klage på denne delen av vedtaket.


Publisert 17.04.2024, Sist endra 26.06.2024

Kompetanse i Nav Vestland 2024

Nav Vestland har i samarbeid med Statsforvaltaren utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i fylket. Planen er basert på relevante styringsdokument.


Publisert 02.01.2024

Rettleiande statlege satsar for økonomisk stønad for 2024

Satsane er justert med 3,8 prosent frå første januar i tråd med anslaget for vekst i konsumprisane i Nasjonalbudsjettet for 2024.


Publisert 30.06.2023

Kompetanse i Nav Vestland 2023

Vi har utarbeidd ein kompetanseplan for tilsette i Nav-kontora i Vestland i samarbeid med Nav Vestland. Planen er basert på relevante styringsdokument.


Publisert 23.06.2023

Nye rettleiande statlege satsar for sosialstønad

Satsane er justert frå 1. juli 2023 i tråd med vedtaket om revidert nasjonalbudsjett.


Publisert 19.06.2023

Sosiale tenester til familiar

Når Nav får ein søknad om økonomisk stønad frå ein søkar som har barn, må dei kartlegge og vurdere om familien kan ha rett på fleire tenester etter lova. Nav skal bidra til at foreldre og barna deira får heilskaplege og samordna tenester frå Nav og kommunen.


Publisert 06.06.2023

Må namn på saksbehandlar og avgjerdstakar gå fram av enkeltvedtak etter sosialtenestelova?

Sivilombodet har undersøkt praksis i Oslo kommune. Bakgrunnen var at dei ved behandling av konkrete saker oppdaga at vedtak kommunen gjorde med heimel i sosialtenestelova mangla underskrift, og at namnet til avgjerdstakaren heller ikkje gjekk fram på anna måte.


Publisert 24.04.2023

Oversending av klager på enkeltvedtak etter sosialtenestelova

Vi ønskjer å minne om at når vi skal avgjere ei klage over enkeltvedtak så treng vi dei same dokumenta og opplysningane som Nav-kontoret trong for å handsame saka.


Publisert 17.03.2023

Fleire i Vestland fekk sosialhjelp i 2022

14 716 personar fekk sosialhjelp i fjor. Dette er ein auke på 7,2 prosent frå året før. Det er lågare auke i Vestland enn i Noreg som heilskap.


Publisert 10.03.2023

Nytt tolkingsbrev om sosialtenestelova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har avklart spørsmål om korleis Nav skal vurdere barnetrygda ved berekning av økonomisk stønad etter sosialtenestelova.